Få råd til en fest

Det ly­der dyrt – at in­vi­te­re he­le fa­mi­li­en og al­le ven­ner­ne til fest. Men med plan­la­eg­ning og en fo­ku­se­ret til­bud­sj­agt kan der sag­tens bli­ve råd

BT - - SPAR DIG RIG -

Min dat­ter er net­op ble­vet døbt. Ef­ter då­ben hav­de vi 56 børn og voks­ne til gril­l­fest i ha­ven. Men in­den vi kom så langt, måt­te vi spør­ge os selv: Har vi råd til at in­vi­te­re fa­mi­lie og ven­ner til fest? I ja­nu­ar blev min ka­e­re­ste og jeg fora­el­dre til en øn­skepi­ge. Vi har i for­vej­en tre sam­men­brag­te børn på 7, 11 og 13 år. Al­le tre er døbt, og vi øn­ske­de at skri­ve lil­le Ma­ri­an­ne ind i det fa­el­les­skab. Så da­to­en blev sat, og vi be­gynd­te at fø­je nav­ne til ga­e­ste­li­sten... mo­ster Kir­sten, fa­ster Gret­he, fa­et­ter Kri­sti­an og sø­ster Met­te-Line.

Da al­le fa­mi­li­ens ho­ve­d­er plus et par ven­ner stod på li­sten, tal­te den 56 per­so­ner. Gisp. Det var man­ge... Har vi råd til det, spurg­te vi hin­an­den. Vi har li­ge va­e­ret 14 da­ge i Spa­ni­en, og i vo­res fa­mi­lie er pen­ge­ne som re­gel brugt op, når må­ne­den er om­me.

Du ken­der det sik­kert godt. I drøm­mer om at in­vi­te­re he­le fa­mi­li­en og al­le ven­ner­ne til rund fød­sels­dag. Men har I råd? Det kan hur­tigt bli­ve en be­ko­ste­lig af­fa­e­re, og sva­ret ha­el­der mod et nej. Men det er ik­ke det rig­ti­ge spørgs­mål. Spørg i ste­det: ’Hvor­dan får vi råd? Hvor­dan hol­der vi en fest for 50 men­ne­sker for 6.000 kr?’ Jeg gi­der ik­ke la­de pen­ge be­gra­en­se min ta­enk­ning og hand­le­kraft. Jeg har la­ert at ind­ret­te mi­ne am­bi­tio­ner ef­ter pen­ge­ne og va­e­re op­find­som, når der er no­get, jeg bra­en­der for

Selv har jeg for la­engst gjort op med øko­no­mi­ske be­gra­ens­nin­ger. Jeg gi­der ik­ke la­de pen­ge be­gra­en­se min ta­enk­ning og hand­le­kraft. Jeg har la­ert at ind­ret­te mi­ne am­bi­tio­ner ef­ter pen­ge­ne og va­e­re op­find­som, når der er no­get, jeg bra­en­der for. Så af sted røg ind­by­del­ser­ne. Fest skul­le der va­e­re.

La­eg en plan og jagt til­bud

I en af de man­ge Ol­sen Ban­den-film er der et klip, hvor Yvon­ne ska­el­der Egon ud: ’Egon, jeg ved godt, hvad der er i vej­en med dig. Du har sto­rar­te­de ide­er, sto­rar­te­de. Det må man si­ge. Det, der er i vej­en med dig, er, at du al­drig har en plan. Det be­gyn­der så godt, men en­der i skud­der­m­ud­der. Du kun­ne godt la­e­re lidt af os hus­mødre, hvor vil­le vi va­e­re uden en plan?’

Yvon­ne er slet ik­ke så dum, som hun som­me­ti­der ly­der. Så der­hjem­me vi gik i gang med plan­la­eg­nin­gen. Før­ste skridt var at sa­et­te et bud­get. Vi hav­de 56 ga­e­ster og reg­ne­de med en ku­vert­pris på 180 kr. Alt­så 10.000 kr.

Na­e­ste punkt. Hvad skul­le vi spi­se? No­get nemt og en­kelt – vi be­slut­te­de at gril­le kød og pøl­ser og spi­se sa­lat og brød til. Og så – vin og øl til ga­nen.

Så gik til­bud­sj­ag­ten ind. Når det kom­mer til øl, er det va­erd at va­el­ge fla­skeøl frem­for fa­dølsan­ker. Vi fandt Tu­borg på til­bud til 99 kr. per kas­se og køb­te seks. Det ko­ste­de en tred­je­del af, hvad det vil­le ko­ste at le­je et fa­dølsan­ker. Ma­den fandt vi i Ir­ma, der fejre­de fød­sels­dag, og køb­te Han­sen kva­li­tets is til halv pris og ge­dig­ne ok­se­file­ter på tre ki­lo til 299 kr. I Silvan hav­de de til­bud på gril­lkul. Det be­gynd­te at lig­ne no­get. Ir­ma hav­de og­så bob­ler på fød­sels­dags-hyl­der­ne, så der var vel­komstdrin­ken i hus. Som luksus pri­o­ri­te­re­de vi at bru­ge 650 kr. på at le­je en slus­hi­ce-ma­ski­ne til de 18 børn. Den blev et hit.

Un­der­vejs brug­te vi en bud­ge­tapp til at ta­ste al­le vo­res køb ind på. Vi køb­te kød, kul, øl og le­je­de slus­hi­ce­ma­ski­ne og hav­de kun brugt små 2.600 kr. Sto­le, bor­de og grill lån­te vi os frem til. Når nog­le spurg­te: ’Er der no­get, vi kan hja­el­pe med? Sag­de vi: ’Ja tak, du må me­get ger­ne ba­ge en ka­ge’.

Det blev en dej­lig dåbs­fest. Holdt vi bud­get­tet? Det kan du tro. Vi bar­be­re­de end­da 4.000 kr. af. og end­te med en ku­vert­pris på en hund­re­delap per per­son. Alt in­klu­siv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.