’Li­vet går vi­de­re, ef­ter en ulyk­ke’

Ef­ter en tra­fi­ku­lyk­ke for 11 år si­den blev An­ni­ka Lyk­ke Dalskov Risum lam. I mor­gen ka­em­per hun for guld til Dan­mark ved de pa­ra­lym­pi­ske le­ge

BT - - SPAR DIG RIG -

for­ven­te­de, at An­ni­ka Lyk­ke Dalskov Risum red på sin he­st om se­ne­st tre må­ne­der. Det blev en af­ta­le.

»La­e­ger­ne syn­tes, jeg var lidt håb­løs. Jeg kun­ne ik­ke se no­gen be­gra­ens­nin­ger og føl­te, at jeg var nødt til at få det bed­ste ud af si­tu­a­tio­nen,« for­kla­rer An­ni­ka Lyk­ke Dalskov Risum.

An­ni­ka Lyk­ke Dalskov Risum har al­tid va­e­ret et kon­kur­ren­ce­men­ne­ske, og hun ar­bej­de­de me­get in­tenst med sin genop­tra­e­ning.

Da hun kun­ne hol­de på en kug­le­pen igen, be­gynd­te hun straks at skri­ve et uge­blad af – fra en­de til an­den. Med sam­me iver gik hun til genop­tra­e­nin­gen, hver gang hun fik ba­re den mind­ste før­lig­hed til­ba­ge. Hun kun­ne bru­ge he­le da­ge i genop­tra­e­nings­cen­tret.

»Jeg hav­de kun ét mål. Det var at tra­e­ne, tra­e­ne og tra­e­ne min krop, så den kun­ne bli­ve bed­re,« hu­sker hun.

Da hun blev ud­skre­vet fra ho­spi­ta­let, hav­de hun va­e­ret op­pe af kø­re­sto­len og gå­et si­ne før­ste skridt. Fi­re da­ge ef­ter hun for­lod ho­spi­ta­let, sad hun på en he­st igen.

Rid­nin­gen kom til­ba­ge i hen­des liv. I novem­ber 2006 op­da­ge­de An­ni­ka Lyk­ke Dalskov Risum nog­le helt nye mu­lig­he­der med sin sport.

Hun var på vej til Aar­hus for at se et ri­desta­ev­ne, da hun fandt ud af, at der i sam­me we­e­kend var nor­di­ske mester­ska­ber i han­di­caprid­ning i Kø­ben­havn. Re­so­lut vend­te hun bilen og kør­te mod Sja­el­land, hvor hun mød­te en ny ver­den.

»Jeg ane­de in­tet om, hvad det var, jeg skul­le se. Jeg vid­ste ik­ke, hvad det var for nog­le ryt­te­re. Jeg vid­ste ik­ke hvil­ket ni­veau, de red på. Jeg vid­ste ik­ke, hvad det var for nog­le he­ste. Jeg vid­ste in­gen­ting. Men da jeg kør­te hjem, ta­enk­te jeg: ’Det skal jeg og­så’.«

Hy­ret til lands­hol­det

Her­fra gik det hur­tigt for den må­l­ret­te­de ryt­ter. I fe­bru­ar 2007 fik hun et opkald fra land­stra­e­ne­ren for det dan­ske han­di­caprid­ning for­bund, som spurg­te, om hun måt­te kom­me for­bi og se hen­de ri­de. Ef­ter rid­tet spurg­te An­ni­ka Lyk­ke Dalskov Risum, om det var godt nok. Hun var selv i tvivl, men fik sva­ret. »Ja. du skal med til Østrig i april.« To må­ne­der se­ne­re delt­og An­ni­ka Lyk­ke Dalskov Risum for før­ste gang ved et in­ter­na­tio­nalt sta­ev­ne i han­di­caprid­ning, og gjor­de rent bord. Se­ne­re sam­me år tog hun til ver­dens­mester­ska­ber­ne i Eng­land, hvor hun vandt guld. To år ef­ter hun blev dømt til et liv i kø­re­stol,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.