L

BT - - SPAR DIG RIG -

ivet kør­te på skin­ner for An­ni­ka Lyk­ke Dalskov Risum. I sen­som­me­ren 2005 var hun 26 år, net­op fa­er­di­g­ud­dan­net som ci­vil­in­ge­ni­ør og hav­de få­et sit før­ste rig­ti­ge vok­senjob. I fri­ti­den red hun i dan­mark­se­li­ten i dres­sur­rid­ning. Rid­ning var hen­des sto­re in­ter­es­se, som hun brug­te mas­ser af tid på.

»Frem­ti­den teg­ne­de lys. Jeg skul­le i gang med et spa­en­den­de ka­pi­tel i mit liv. Jeg hav­de en rig­tig god he­st, som jeg hav­de suc­ces med. Jeg var en glad og po­si­tiv An­ni­ka, der hav­de mod på li­vet.«

Men den 10. au­gust 2005 aen­dre­des hen­des liv – for al­tid.

»Jeg kør­te hjem­me­fra i bla­e­se­vejr. Jeg var ir­ri­te­ret over bla­e­sten, for jeg hav­de travlt, og jeg skul­le nå bus­sen.« Det var det sid­ste, hun nå­e­de at ta­en­ke. På vej til ar­bej­de den mor­gen kør­te hun ind i en va­re­vogn, der blo­ke­re­de cy­kel­stien.

Da An­ni­ka Lyk­ke Dalskov Risum våg­ne­de på sy­ge­hu­set var det til et helt an­det liv. Hun hav­de for­ryk­ket en nak­ke­hvir­vel, og var lam fra hal­sen og ned.

Den før så liv­li­ge pi­ge skul­le ven­des hver an­den ti­me og hja­el­pes med al­ting.

Hen­des før­ste re­ak­tion var gal­gen­hu­mo­ri­stisk. Li­vet igen­nem har hun op­byg­get en so­lid ska­des­li­ste over bra­ek­ke­de og for­st­u­ve­de led og lem­mer, så hen­des før­ste tan­ke var: ’Selv­føl­ge­lig skal jeg da og­så prø­ve det her’.

Men i de tre må­ne­der, hvor hun lå i ho­spi­tals­sen­gen på en spe­ci­a­laf­de­ling i Vi­borg, tra­eng­te de dy­stre tan­ker sig på.

Hun vil­le ger­ne ri­de igen, men hav­de sva­ert ved at se sig selv kom­me til­ba­ge på sam­me ni­veau som tid­li­ge­re.

»Jeg ta­enk­te: ’Hvad kan jeg, når jeg kom­mer ud af det her for­fa­er­de­li­ge sted. Hvad skal jeg?’ Jeg hav­de in­gen po­si­ti­ve hi­sto­ri­er, som kun­ne få mig til at se, at jeg kun­ne få no­get godt ud af li­vet.«

Tra­e­ne­de i ti­me­vis

Ef­ter ulyk­ken lød be­ske­den fra la­e­ger­ne, at An­ni­ka Lyk­ke Dalskov Risum skul­le for­ven­te at til­brin­ge re­sten af sit liv i en kø­re­stol. Men det var ik­ke en be­sked, hun vil­le ac­cep­te­re.

Der­for la­ve­de hun en af­ta­le med en ve­nin­de, der et par da­ge se­ne­re kom på sy­ge­be­søg. Ve­nin­den sag­de, at hun

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.