Kø­ben­havn li­der un­der ro­ma­lej­re og tig­ge­ri

Hjem­lø­se ro­ma­er og an­dre øst­eu­ro­pa­e­e­re over­nat­ter ulov­ligt og tig­ger over det me­ste af Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - RO­MA­ER Jens Ejsing ejs@ber­ling­s­ke.dk

De er må­ske hjem­lø­se her, men vo­res ind­tryk er, at man­ge af dem har egen bo­lig hjem­me i Ru­ma­e­ni­en Ken­neth Dam­kjer

Kø­ben­havn dø­jer med hjem­lø­se ro­ma­er (si­gø­j­ne­re red.) og øst­eu­ro­pa­e­e­re, der åben­lyst tig­ger på ga­der og stra­e­der el­ler sover i lej­re el­ler små grup­per i par­ker og grøn­ne om­rå­der.

Det kan Kø­ben­havns Po­li­ti kon­sta­te­re, ef­ter at det i år ind­til vi­de­re har sig­tet 194 per­so­ner for ulov­lig over­nat­ning el­ler så­kaldt bet­le­ri, hvoraf langt de fle­ste sig­te­de er ud­la­en­din­ge.

Sid­ste år sig­te­de po­li­ti­et i Kø­ben­havn i alt 187 per­so­ner for ek­sem­pel­vis at sove i en park el­ler at tig­ge ved en sta­tion.

Der­til kom­mer, at po­li­ti­et ja­evn­ligt er på ga­den med fle­re be­tjen­te i ak­tio­ner mod bet­le­re og sort­sove­re, li­ge­som po­li­ti­et of­te mod­ta­ger hen­ven­del­ser fra of­fent­lig­he­den. De nye tal fra Kø­ben­havns Po­li­ti kom­mer, ef­ter at re­ge­rin­gen i for­bin­del­se med 2025-pla­nen la­eg­ger op til, at »op­hold i lej­re på ve­je og i an­dre of­fent­li­ge om­rå­der skal kri­mi­na­li­se­res«.

Det er i dag ulov­ligt at over­nat­te i of­fent­li­ge om­rå­der som par­ker, plad­ser og na­tur, så­fremt der bli­ver skil­tet imod det.

På sam­me må­de er det ik­ke til­ladt at over­nat­te i pri­va­te om­rå­der og kom­mu­na­le ejen­dom­me og grun­de, li­ge­som det med hen­vis­ning til na­tur­be­skyt­tel­ses­reg­ler­ne er ulov­ligt at over­nat­te i grøn­ne om­rå­der, hvis det­te med­fø­rer svi­ne­ri og af­fald.

Ef­ter­ly­ser lov

Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S), ef­ter­ly­ser »en lov, som gør det mu­ligt for po­li­ti­et at fjer­ne folk, som slår lejr rundt om i by­en, li­ge me­get om det sker på of­fent­li­ge plad­ser el­ler kom­mu­na­le grun­de«.

»I dag har po­li­ti­et kun mu­lig­hed for at fjer­ne be­stem­te lej­re, mens po­li­ti­et ik­ke har hjem­mel til at fjer­ne lej­re på of­fent­li­ge ga­der og stra­e­der. Det sy­nes jeg, er uhold­bart,« si­ger over­borg­meste­ren og un­der­stre­ger, at der fort­sat skal va­e­re »plads til ud­sat­te og hjem­lø­se kø­ben­hav­ne­re, som og­så er en del af vo­res by«.

Frank Jen­sen un­der­stre­ger i en skrift­lig kom­men­tar til Ber­ling­s­ke, at ind­sat­sen mod bet­le­re og ulov­li­ge lej­re er en po­li­tiop­ga­ve. Over­borg­meste­ren til­fø­jer dog, at kom­mu­nen har »mu­lig­hed for at ryd­de eg­ne kom­mu­na­le grun­de i sam­ar­bej­de med hjem­lø­se­en­he­den og po­li­ti­et«.

Klar over­va­egt af ro­ma­er

»Desva­er­re er en ryd­ning of­te kun en kort­sig­tet løs­ning, da vi op­le­ver, at lej­re­ne hur­tigt op­står igen. En­ten sam­me sted el­ler an­dre ste­der rundt i by­en. Se­ne­st har vi ryd­det Sko­da­grun­den ved Nør­re­bro Sta­tion og Bea­u­vais­grun­den på Ydre Øster­bro,« op­ly­ser Frank Jen­sen.

Iføl­ge po­li­ti­kom­mis­sa­er fra po­li­tiets ud­la­en­din­ge­kon­trol­sek­tion Ken­neth Dam­kjer er der blandt de sig­te­de »en klar over­va­egt af ro­ma­er«.

»De er må­ske hjem­lø­se her, men vo­res ind­tryk er, at man­ge af dem har egen bo­lig hjem­me i Ru­ma­e­ni­en,« si­ger Ken­neth Dam­kjer.

Når ro­ma­er­ne bli­ver ta­get i at sove ulov­ligt, får de en bø­de. Når det ga­el­der bet­le­ri, får de, som det er i dag, før­ste gang en ad­var­sel, an­den gang en be­tin­get dom og tred­je gang en ube­tin­get dom.

Men »et el­ler an­det sted er lov­giv­nin­gen util­stra­ek­ke­lig«, ly­der det fra Ken­neth Dam­kjer.

»Det, de har al­ler­mest respekt for, det er ud­vis­ning. Men det kan ik­ke la­de sig gø­re, for­di de er EU-bor­ge­re. Hvis de i ste­det for fa­engsel blev ud­vist, vil­le det ha­ve en fore­byg­gen­de virk­ning. Det vir­ker må­ske ik­ke af­skra­ek­ken­de at sid­de i et dansk fa­engsel el­ler at få en bø­de,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­e­ren.

FO­TO: THO­MAS LEKFELDT

• Hjem­lø­se­lejr ved Ti­køb­ga­de på Nør­re­bro i Kø­ben­havn.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.