AMDIS AD­VO­KAT R

BT - - NYHEDER -

fri­fun­det i by­ret­ten - i 2009 fik to et halvt års fa­engsel i an­kesa­gen.

»Jeg ved ik­ke an­det, end at han (Am­di, red.) op­hol­der sig i Me­xi­co, at han har gjort det de sid­ste tre år, og at han har et visum. Det ved de dan­ske myn­dig­he­der, for det har jeg ori­en­te­ret dem om si­den april 2014, da jeg gjor­de op­ma­er­k­som på, at han ik­ke kun­ne ud­le­ve­res, for­di den me­xi­can­ske for­fat­ning er så­le­des, at når man er fri­fun­det én gang, så kan man ik­ke ud­le­ve­res. I man­ge lan­de er det så­dan, at myn­dig­he­der­ne kun har ét skud i bøs­sen. Det vil si­ge, at hvis du en gang er ble­vet fri­kendt, så kan du ik­ke ud­le­ve­res,« si­ger Jo­hn Kor­sø Jen­sen.

»Det er kor­rekt, at jeg hver­ken har talt el­ler kom­mu­ni­ke­ret med ham el­ler set ham si­den som­me­ren 2006, men jeg kan si­ge så me­get, at der og­så er ad­vo­ka­ter i Me­xi­co,« si­ger Jo­hn Kor­sø Jen­sen til BT.

Ad­vo­ka­ten op­ly­ser, at han ik­ke kan kom­men­te­re de op­lys­nin­ger og an­kla­ger, som Dan­marks Ra­dio nu brin­ger frem. Mu­ligt diplo­mat­pas Det ga­el­der ek­sem­pel­vis op­lys­nin­ger om Mo­gens Am­di Pe­ter­sens til­knyt­ning til det afri­kan­ske land Zim­bab­we, om det er kor­rekt, at han har et diplo­mat­pas, om hans øko­no­mi­ske in­ter­es­se og rol­le som ’ma­s­ter­mind’ og le­der af Tvind-im­pe­ri­et, her­un­der or­ga­ni­sa­tio­ner­ne UFF, Hu­ma­na og Dapp.

BT har fo­re­lagt DR3 Jo­hn Kor­sø Jen­sens kri­tik. Re­dak­tør Mads Kro­mann skri­ver i en mail til avi­sen:

»Jo­hn Kor­sø Jen­sen er som al­le an­dre i sin go­de ret til at ha­ve en hold­ning til pro­gram­met ’Find Am­di’, det har jeg ik­ke no­get pro­blem med. Hvis Tvind er util­freds med frem­stil­lin­gen, vil jeg ger­ne op­for­dre dem til at ta­ge imod et af de utal­li­ge til­bud om in­ter­view og forta­el­le de­res ver­sion af sa­gen.« Ef­ter 170 rets­mø­der bli­ver syv ud af de ot­te an­kla­ge­de fri­fun­det i au­gust 2006 - her­i­blandt Mo­gens Am­di Pe­ter­sen. Sa­gen an­kes en må­ned se­ne­re, men Mo­gens Am­di Pe­ter­sen for­svin­der i mel­lem­ti­den, og en ny in­ter­na­tio­nal ar­re­stor­dre ud­ste­des. I 2010 be­ret­ter en af­hop­per fra La­e­rer­grup­pen, at Mo­gens Am­di Pe­ter­sen har bo­sat sig ved Tvinds in­ter­na­tio­na­le ud­dan­nel­ses­cen­ter i Me­xi­co, TG Pa­ci­fi­co. I au­gust 2016 kan jour­na­li­ster fra Dan­marks Ra­dio do­ku­men­te­re, at Mo­gens Am­di Pe­ter­sen be­fin­der på det me­xi­can­ske ud­dan­nel­ses­cen­ter. Me­xi­co na­eg­ter at ef­ter­kom­me po­li­tiets øn­sker om at ud­le­ve­re Mo­gens Am­di Pe­ter­sen, for­di han i 2006 blev fri­kendt ved en dansk rets­lig in­stans.

ik­ke be­ret­ti­get til stat­stilskud igen. I 2000 ind­le­der po­li­ti­et en ef­ter­forsk­ning af Den Hu­ma­ni­ta­e­re Fond, ef­ter den tid­li­ge­re Tvind-la­e­rer Hans La Cour ha­ev­der, at fon­den er fusk. Den 25. april 2001 bli­ver Tvind-adres­ser lan­det over ransa­get, ef­ter for­mod­nin­ger om at groft skat­tesvig. Fle­re højst­stå­en­de Tvind-per­son­lig­he­der sig­tes ef­ter­føl­gen­de. Den 18. de­cem­ber 2001 ud­ste­des der en in­ter­na­tio­nal ar­re­stor­dre på Mo­gens Am­di Pe­ter­sen, der be­fin­der sig i Mi­a­mi, Fl­o­ri­da. Han an­hol­des af ame­ri­kansk po­li­ti i fe­bru­ar 2002 og ud­le­ve­res til Dan­mark et halvt år se­ne­re. I de­cem­ber 2002 ind­le­des retsa­gen mod Am­di og syv an­dre Tvind­le­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.