NABOERNE ER MORDERE

BT - - NYHEDER -

UØNSKEDE NA­BO­ER fra EDC vi­ser nem­lig, at fa­engs­ler er den slags na­bo­er, som bo­lig­kø­be­re nø­digst vil ha­ve. 40 pro­cent ud af 1.500 ads­purg­te vil nem­lig helst und­gå et fa­engsel/kri­mi­nel in­sti­tu­tion som na­bo, mens tra­fi­ke­re­de ve­je, højs­pa­en­dings­led­nin­ger og vind­møl­ler føl­ger ef­ter på li­sten over de va­erst ta­en­ke­li­ge na­bo­er. Skra­em­mer nye kø­be­re Og det kan da og­så ma­er­kes, at der lig­ger et stort fa­engsel ved si­den af Ka­stanje Al­lé, forta­el­ler Char­lot­te Høi­er, der er ejen­doms­ma­eg­ler hos EDC Strand­felt A/S, Al­bert­slund, og som har solgt hu­se på vej­en i 30 år. Hun forta­el­ler, at de fle­ste bo­lig­kø­be­re ta­ger fa­engs­let med op­rejst pan­de, når de er kig­ger på hus i om­rå­det, men at der og­så er et få­tal, der ik­ke just klap­per i ha­en­der­ne:

»Der er må­ske en 15-20 pro­cent, der kom­mer ud og op­da­ger, at de står ret ta­et på ring­mu­ren og bli­ver helt for­vil­de­de i ho­ve­d­et og spør­ger: ’hvad er det’. Når man så forta­el­ler dem, at det er et fa­engsel, kan man se, at de slår syv kors for sig og na­e­sten lø­ber ud af ha­ven«.

Ud­sig­ten til Her­sted­ve­ster Fa­engsel, der har plads til 158 ind­sat­te, var dog ik­ke no­get, der op­tog tan­ker­ne hos An­ders Ort­mann og Julie Han­sen, da de faldt over de­res drøm­me­hus på Ka­stanje Al­lé 15. De vid­ste al­le­re­de, at man ik­ke ba­re så­dan uden li­ge flyg­ter fra det nye na­bo­fa­engsel:

»An­ders’ far har ar­bej­det i fa­engs­let i lang tid, så vi ved, at de er godt låst in­de. Der er ik­ke no­gen, der kom­mer ud der­fra.«

Og hvis det skul­le ske, at der er en en­kelt fan­ge, der flyg­ter, så er det ik­ke no­get i for­hold til de fa­engsels­hi­sto­ri­er, som An­ders Ort­mann kan forta­el­le fra sin barn­dom. Her bo­e­de han nem­lig en spyt­k­lat fra Stats­fa­engs­let i Vrids­lø­se­lil­le, der lig­ger un­der en ki­lo­me­ter va­ek fra An­stal­ten Vi ved, at de er godt låst in­de. Der er ik­ke no­gen, der kom­mer ud der­fra ved Her­sted­ve­ster, og som har va­e­ret ram­me for fle­re spek­taku­la­e­re flugt­for­søg:

»Jeg så selv, da gum­mi­ge­den bra­ge­de ind igen­nem fa­engsels­mu­ren i 1995. Jeg har og­så va­e­ret vid­ne til bilaf­bra­en­din­ger og pan­ser­va­erns­ra­ket­ter mod fa­engs­let. Så jeg var lidt me­re uro­lig den­gang, end jeg er i dag.« Be­bo­er­ne er tryg­ge De nye hu­se­je­re er hel­ler ik­ke de ene­ste på Ka­stanje Al­lé, som er sa­er­de­les til­fred­se med de kri­mi­nel­le na­bo­er. Dor­te Han­sen bor et par husnum­re la­en­ge­re ne­de ad ga­den og har haft Her­sted­ve­ster Fa­engsel som na­bo i 22 år. Det har va­e­ret 22 år uden na­bokla­ger fra hen­des si­de:

»Vi har ik­ke op­le­vet no­get som helst, men bo­e­de og­så i det­te hus, da gum­mi­ge­den kør­te ind i Vrids­lø­se­lil­le Fa­engsel, som lig­ger en ki­lo­me­ter her­fra. Jeg er helt tryg her, og jeg ser slet ik­ke de kri­mi­nel­le,« si­ger Dor­te Han­sen.

Den sam­me hold­ning de­ler Ar­ne Han­sen og Li­se Han­sen, der har 26 år på ba­gen som bo­li­ge­je­re på Ka­stanje Al­lé uden at ha­ve op­le­vet no­get ube­ha­ge­ligt i for­bin­del­se med an­stal­ten. Det be­ty­der dog ik­ke, at ae­g­te­par­ret er ufor­stå­en­de over fryg­ten hos bo­lig­kø­ber­ne:

»Jeg kan godt for­stå, hvis man fryg­ter at få et fa­engsel som na­bo. Her­sted­ve­ster Fa­engsel er top­sik­ret, men der er ik­ke no­get, der er 100 pro­cent sik­kert i den­ne ver­den.,» si­ger Ar­ne Han­sen og Li­se Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.