Fil­man­mel­der igen i ret­ten for bør­ne­por­no

BT - - NYHEDER -

RETSSAG ked af det, men jeg kan ik­ke rig­tig hja­el­pe dig li­ge nu. Jeg har fak­tisk ik­ke no­get at si­ge til det.

Det er en ke­de­lig sag. Det er hvad jeg har at si­ge,« ly­der det fra Eb­be Iver­sen til BT. Tid­li­ge­re sag Han blev i marts 2012 idømt 30 da­ges ube­tin­get fa­engsel for be­sid­del­se af 75 bør­ne­por­no­gra­fi­ske bil­le­der, som blev fun­det på hans ar­bejds­com­pu­ter og i hans lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg.

I ret­ten be­kla­ge­de og und­skyld­te han over for dom­me­ren sin »egen dum­hed og ube­sin­dig­hed«. Straf­fen blev si­den i en an­kesag i Østre Lands­ret ned­sat til 20 da­ges be­tin­get fa­engsel.

Eb­be Iver­sen hav­de ind­til kort før bør­ne­por­nosa­gen i na­e­sten 40 år va­e­ret en højt respek­te­ret og an­er­kendt film­me­d­ar­bej­der på Ber­ling­s­ke, der blandt an­det nå­e­de at få en me­dal­je ved film­festi­va­len i Can­nes for at ha­ve da­ek­ket be­gi­ven­he­den tro­fast igen­nem 33 år.

Men hans vir­ke på Ber­ling­s­ke fik en brat en­de, da han i 2011 blev bort­vist for at ha­ve sendt po­r­no­gra­fi­ske bil­le­der af en kvin­de­lig kol­le­ga til en an­den kol­le­ga. Des­u­den fandt man og­så bør­ne­por­no på hans ar­bejds­com­pu­ter.

I kølvan­det på Eb­be Iver­sens dom for bør­ne­por­no be­kla­ge­de FN-or­ga­ni­sa­tio­nens Uni­cef i 2014, at man i en dansk pje­ce hav­de la­det den bør­ne­por­no­døm­te jour­na­list forta­el­le om gla­e­den ved at hja­el­pe børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.