Skar­pe al­ter­nat

BT - - NYHEDER -

by­de på med sin 16 me­ga­pixel. Husk dog på, at an­tal­let af me­ga­pixel fak­tisk har me­get lidt at si­ge, når det kom­mer til den re­el­le bil­led­kva­li­tet. Front­ka­me­ra­et har i øv­rigt og­så 8 me­ga­pixel, så i te­o­ri­en bur­de en sel­fie ta­get af G5 stå lidt skar­pe­re, end hvis man ta­ger et bil­le­de med iPhone 7, selv om den og­så er op­gra­de­ret til et 7 me­ga­pixelka­me­ra nu.

iPhone 7 Plus har sta­dig ’kun’ en fuld HD ska­erm med op­løs­nin­gen 1.920x1.080. LG har deri­mod, li­ge­som i øv­rigt og­så Sams­ung, valgt en hø­je­re pixel­ta­et­hed på ska­er­men, og er op­pe i 2.560x1.440. I prak­sis be­ty­der det ik­ke enormt me­get ved al­min­de­ligt brug, for vo­res øj­ne kan fak­tisk ik­ke kla­re så høj op­løs­ning al­li­ge­vel ved nor­mal af­stand.

Over­ve­jer man deri­mod at bru­ge te­le­fo­nen til 3D, kan det va­e­re en for­del at ha­ve hø­je­re op­løs­ning, for så kom­mer te­le­fo­nen helt op for­an øj­ne­ne, og så bli­ver 1.920x1080 plud­se­lig li­ge i un­der­kan­ten. Her vil 2.560x1.440 va­e­re en del bed­re eg­net.

Alt i alt er LG G5 lidt en sats­ning, for­di det er sva­ert at vi­de, om LG hol­der fast i kon­cep­tet med mo­du­ler, men tør du ka­ste dig ud i det, bli­ver du alt­så be­løn­net med en me­get flek­si­bel te­le­fon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.