Hu­awei Ho­nor 8

BT - - NYHEDER -

Pris: 3.480 kr.

Al­le ek­semp­ler i den­ne gu­i­de er som ud­gangs­punkt bil­li­ge­re end den nye iPhone (Und­ta­gen Sams­ungs Ga­laxy No­te 7). Ik­ke de­sto min­dre er der en en­kelt, hvor du får rig­tig me­get for me­get min­dre: Hu­aweis Ho­nor 8.

Ho­nor 8 lig­ner fak­tisk no­get, der må­ske godt kun­ne va­e­re kom­met ud af Ap­ples fa­brik­ker ude i Shen­zen i Kina, og te­le­fo­nen kom­mer da og­så fra Shen­zen – men alt­så ik­ke fra Ap­ples le­ve­ran­dø­rer, men deri­mod fra ki­ne­si­ske Hu­awei, der nu er den tred­je­stør­ste pro­du­cent af smartp­ho­nes på ver­dens­plan. Og ki­ne­ser­ne gør det rig­tig godt med den­ne te­le­fon, der på trods af den be­sked­ne pris un­der 3.500 kr. har man­ge funk­tio­ner, der ik­ke fin­des på Ap­ples top­mo­del­ler.

I mod­sa­et­ning til iPhone 7 har Ho­nor 8 mu­lig­hed for at ud­nyt­te Mi­croSD kort, hvil­ket gi­ver bil­lig op­gra­de­ring af hukom­mel­sen. Skal man ha­ve en iPhone 7 med 128 GB el­ler 256 GB, bli­ver det hur­tigt en ek­stremt dyr af­fa­e­re. Hukom­mel­ses­kort kan du få for en slik, så det bli­ver alt­så en me­get bil­li­ge­re løs­ning. Sam­ti­dig er der plads til to sim­kort i te­le­fo­nen, no­get iPhone hel­ler ik­ke kan pra­le af. Har du brug for at sam­le ar­bejd­s­te­le­fon og pri­vat­te­le­fon i ét, vil du sa­et­te pris på den­ne funk­tion.

Ho­nor 8 har fak­tisk en ska­erm, der sva­rer til iPhone 7 Plus – men kan­ten rundt om te­le­fo­nen er så tynd, at Ho­nor 8 sna­re­re fø­les som en iPhone 7 end en Plus. Du får alt­så sim­pelt­hen me­re ska­erm for pen­ge­ne. Det skal dog si­ges, at ska­er­men ik­ke er li­ge så god som den, der sid­der i iPhone, og i fuldt sol­lys vil den ik­ke stå så klart. Ik­ke de­sto min­dre er Ho­nor 8 et godt bud på en god An­droid-te­le­fon, de fle­ste vil bli­ve rig­tig godt til­fred­se med. Her er den an­der­le­des:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.