Iver til iPhone 7

BT - - NYHEDER -

til net­op OLED tek­no­lo­gi – men alt­så ik­ke på 7. Ska­er­men på No­te 7 er i øv­rigt og­så 0,3” stør­re end iPhone 7 Plus.

Li­ge­som på de fle­ste an­dre An­droid-te­le­fo­ner i dag er det og­så mu­ligt at ud­vi­de No­te 7 med SD-kort.

Det er ret prak­tisk, for­di de ind­byg­ge­de 64 GB er li­ge i un­der­kan­ten for de fle­ste. Og te­le­fo­nen kan (selv­føl­ge­lig) sky­de 4K vi­deo, og så lø­ber man alt­så hur­tigt tør for plads. Hel­dig­vis kla­rer te­le­fo­nen helt op til 256 GB ek­stern hukom­mel­se, og så er selv 4K vi­deo ik­ke et pro­blem.

No­te 7 ko­ster fak­tisk na­e­sten det sam­me som iPhone 7 Plus, men ska­er­men ale­ne er et godt ar­gu­ment for at ka­ste sig over Sams­ungs al­ter­na­tiv.

Sam­ti­dig er te­le­fo­nen – på trods af den stør­re ska­erm (5,7” imod iPho­nes 5,5”) – fak­tisk en lil­le smu­le min­dre.

Alt i alt et rig­tig godt al­ter­na­tiv til den stør­ste af Ap­ples te­le­fo­ner. Her er den an­der­le­des:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.