Goog­le Ne­xus 6P

BT - - NYHEDER -

Pris: 3.111 kr.

Goog­les eg­ne te­le­fo­ner med nav­net Ne­xus er den helt re­ne An­droidop­le­vel­se – og de er sam­ti­dig nog­le af iPho­nes stør­ste kon­kur­ren­ter.

Goog­le Ne­xus 6P er, li­ge­som iPhone 7 Plus, en så­kaldt phab­let – alt­så en te­le­fon i over­stør­rel­se. Den er 5,7” stor, hvil­ket alt­så be­ty­der, at ska­er­men er en del stør­re end iPhone 7 Plus’ 5,5”.

Ne­xus P kø­rer, i mod­sa­et­ning til man­ge af de kon­kur­re­ren­de An­droid-mo­bi­ler en ver­sion af An­droid, der er ’rå’ – det vil si­ge, at der in­tet ek­stra lag er lagt oven på An­droid, og te­le­fo­nens sty­re­sy­stem er så­dan, som Goog­le har ta­enkt det.

Goog­les Ne­xus 6P er ef­ter­hån­den en halv­gam­mel svend – i hvert fald af en mo­bil­te­le­fon at va­e­re – så den er fal­det en del i pris si­den og er nu helt ne­de i om­kring 3.000 kr., hvil­ket er un­der halv pris af iPhone 7 Plus. Det er klart, at te­le­fo­nen der­u­d­over ik­ke kan pra­este­re helt så im­po­ne­ren­de ha­stig­he­der som iPhone, når det kom­mer til pro­ces­sor­kra­ef­ter, men for de fle­ste vil det al­drig bli­ve et pro­blem, for Ne­xus 6P er hur­tig nok til langt det me­ste og kla­rer helt uden pro­ble­mer og­så gan­ske avan­ce­re­de spil.

Li­ge­som man­ge af de an­dre te­le­fo­ner i den­ne gu­i­de er Ne­xus ud­sty­ret med USB C, der er den nye stan­dard til at op­la­de og for­bin­de al­le mu­li­ge en­he­der. Fak­tisk var Ne­xus 6P en af de før­ste te­le­fo­ner på mar­ke­det med Her er den an­der­le­des: Den kø­rer An­droid i ste­det for iOS De­sig­net er va­e­sent­ligt an­der­le­des Den har USB C i ste­det for ligh­t­ning stik Dens ka­me­ra er 23 me­ga­pixel – iPhone 7 har 12 Den har ik­ke For­ceTouch Den er ik­ke vand­ta­et Den har au­to­fo­kus, der føl­ger ob­jek­tet Har 3,5” stik til hø­re­te­le­fo­ner den nye stan­dard. I det he­le ta­get er Goog­le of­te langt frem­me, når det kom­mer til ny tek­no­lo­gi, og de­res Ne­xus se­rie har tit funk­tio­ner, som an­dre pro­du­cen­ter først kom­mer med et styk­ke ef­ter softwa­re­gi­gan­ten fra Ca­li­for­ni­en.

Der­u­d­over kan Ne­xus-eje­re gla­e­de sig over, at te­le­fo­ner­ne of­te får nye op­da­te­rin­ger til An­droido­pe­ra­tiv­sy­ste­met før al­le an­dre. Der­ved ad­skil­ler de sig dog ik­ke fra Ap­ples iPhone – al­le ny­e­re iOS te­le­fo­ner får ad­gang til op­da­te­rin­ger på ca. sam­me tid, og sam­let set er Ap­ples plat­form me­get me­re ens­ar­tet i softwa­re­ver­sio­ner, hvil­ket gør sy­ste­met me­re sta­bilt og sik­kert. Kø­ber du en Goog­le Ne­xus, kan du dog for­ven­te me­get af det sam­me fra din nye te­le­fon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.