So­ny XZ

BT - - NYHEDER -

Pris: 5.619 kr.

So­nys te­le­fo­ner har haft de­res helt eget de­sign­sprog i åre­vis, og hvis du le­der ef­ter no­get, der vir­ke­lig skri­ger ”ik­ke-iPhone”, ja så kan So­ny va­e­re vej­en frem for dig.

So­nys nye XZ er en af de al­ler­se­ne­ste An­droid-te­le­fo­ner på mar­ke­det, og blev lan­ce­ret på IFA i Ber­lin her i slut­nin­gen af Au­gust. Den har stort set al­le de for­de­le, man i øv­rigt fin­der ved An­droid-te­le­fo­ner. mu­lig­hed for SD kort, mas­ser af mu­lig­he­der for til­pas­ning af sty­re­sy­ste­met og ny tek­no­lo­gi. Dens 23 me­ga­pixel ka­me­ra har ek­stremt hur­tig au­to­fo­kus og kan i øv­rigt au­to­ma­tisk hol­de fo­kus på et be­va­e­ge­ligt ob­jekt, og­så når du sky­der vi­deo.

So­ny har valgt, at XZ skal ha­ve en ska­erm, der stør­rel­ses­ma­es­sigt pla­ce­rer sig et sted imel­lem iPhone 7 og 7 plus – nem­lig en 5,2”. So­ny har al­tid la­vet go­de ska­er­me, og selv om den for­ment­lig ik­ke er bed­re end den, iPhone 7 bli­ver født med, er den sik­kert hel­ler ik­ke me­get dår­li­ge­re. I hvert fald er op­løs­nin­gen ca. den sam­me.

Om man kan li­de det el­ler ej, så har So­ny i hvert fald sit eget de­sign­sprog. Her er in­gen fint af­run­de­de hjør­ner, for So­ny hol­der sig til det gan­ske fir­kan­te­de de­sign, de har haft kø­ren­de de sid­ste man­ge ge­ne­ra­tio­ner af de­res smartp­ho­nes. Det er en smags­sag, om man sy­nes, det er spe­ci­elt pa­ent, men hvor man of­te kan for­veks­le en Hu­awei te­le­fon med en iPhone el­ler en LG te­le­fon, så er der in­gen, der ved en fejl sam­ler en So­ny te­le­fon op og tror, det er en iPhone.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.