Lang vej til sy­risk fred

BT - - NYHEDER -

Da­ta fra IHS Con­fli­ct Mo­ni­tor, 5 sep. 2016 ANA­LY­SE

Ugen ef­ter vå­ben­stil­stan­den, der be­gyn­der man­dag af­ten, vil USA og Rusland op­ret­te en fa­el­les kom­man­do og på­be­gyn­de en in­ten­si­ve­ret of­fen­siv mod IS og eks-Nus­ra. Det sy­ri­ske re­gi­me skal indstil­le si­ne bom­bar­de­men­ter af op­rø­rer­ne, men har sta­dig lov – i hen­hold til af­ta­len – til at bom­be al-Nus­ras ji­ha­di­ster.

I by­en Alep­po skal bå­de re­gi­me og op­po­si­tion tra­ek­ke sig til­ba­ge fra den så­kald­te Ca­stel­lo-kor­ri­dor og gø­re det mu­ligt for ci­vil­be­folk­nin­gen at flyg­te va­ek fra det øst­li­ge Alep­po.

Pla­nen er den mest de­tal­je­re­de, si­den par­ter­ne i fe­bru­ar 2016 ind­gik den vå­ben­hvi­le, der kort ef­ter blev brudt af al­le. Fe­bru­ar­af­ta­len vi­ste, at der of­te er langt fra enig­hed om de skrev­ne ord på et styk­ke pa­pir i Genève til re­el af­vik­ling af krigs­hand­lin­ger i Sy­ri­en.

Bomb­nin­ger af IS Jabhat Fath alSham kan med ti­den øge den lo­ka­le til­slut­ning til grup­per­ne. Isa­er for­di ci­vi­le vil bli­ve ramt, og for­di man­ge an­dre grup­per i for­vej­en lig­ger me­get ta­et op ad IS og Jabhat Fath alShams is­la­mi­sti­ske ide­o­lo­gi. Sto­ler ik­ke på re­gi­met Den rus­sisk-ame­ri­kan­ske idé om at de­le de sy­ri­ske op­rø­re­re op i ek­stre­me og mo­de­ra­te er et af de punk­ter, der la­der sig gø­re på pa­pi­ret, men som i prak­sis er na­e­sten umu­ligt.

Man­ge sy­ri­ske op­rørs­grup­per, der ik­ke de­fi­ne­res som ame­ri­kan­ske og rus­si­ske mål, sto­ler ik­ke på, at det sy­ri­ske re­gi­me vil af­hol­de sig fra at be­ka­em­pe dem. Re­gi­met har tid­li­ge­re brugt fa­el­les­be­teg­nel­sen al-Nus­ra om al­le mu­li­ge op­rørs­grup­per for at vi­se, at det blot ka­em­per mod de sam­me ji­ha­di­ster som re­sten af ver­den. Op­rørs­grup­per­nes frygt er, at re­gi­met vil fort­sa­et­te med at be­ka­em­pe al­le grup­per un­der be­teg­nel­sen al-Nus­ra.

En an­den fak­tor, der gør freds­pla­nen skrø­be­lig, er de sy­ri­ske kur­de­res march mod op­ret­tel­sen af en for­bunds­re­pu­blik i den nord­sy­ri­ske Ro­ja­va-provins.

I den kom­men­de må­ned vil de kur­di­ske par­ti­er god­ken­de en for­fat­ning, hvor Ro­ja­va får sta­tus som for­bunds­re­pu­blik med egen ad­mi­ni­stra­tion. Det går stik imod Tyr­ki­ets in­ter­es­ser og kan med­fø­re end­nu en op­trap­ning mel­lem Tyr­ki­et og Sy­ri­ens kur­de­re. Hver­ken de sy­ri­ske op­rørs­grup­per el­ler re­gi­met bak­ker op om­kring kur­der­nes idé.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.