VAR FLYENE FJE

BT - - NYHEDER -

KONSPIRATION Det var Ge­or­ge Bush, der gjor­de det. Det var den is­ra­el­ske stat el­ler må­ske illuminati, der stod bag he­le det gi­gan­ti­ske te­a­ter­styk­ke. Og det var ik­ke en­gang det rig­ti­ge fly, der styr­ke­de ned. Som BTs ud­send­te repor­ter var jeg selv på Man­hat­tan - ba­re da­gen ef­ter ter­r­or­an­gre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter 11. sep­tem­ber 2001.

Jeg snak­ke­de med de des­pe­ra­te fa­mi­li­er, der i døgn­drift søg­te ef­ter de­res fa­ed­re, mødre, børn og sø­sken­de. Vi kun­ne al­le se røg­sky­en over ce­mentblok­ke­ne, det knu­ste glas og det forv­red­ne stål, der en­gang ud­gjor­de ver­dens to bedst kend­te skys­kra­be­re Wor­ld Tra­de Cen­ter. Og jeg in­ter­viewe­de hel­te­ne, der gra­ve­de de­res fin­gre til blods i des­pe­rat jagt på over­le­ven­de.

Det gru­som­me sce­ne­ri, som de 19 fly­kapre­re ef­ter­lod sig, stod i skarp kon­trast til det uvir­ke­ligt smuk­ke sen­som­mer­vejr, der sam­ti­dig vel­sig­ne­de den ame­ri­kan­ske øst­kyst. Men iføl­ge mil­li­onvis af de så­kald­te ’9/11-tviv­le­re’ var det he­le ba­re én stor, fed løgn. Alt er en sam­men­sva­er­gel­se I vir­ke­lig­he­den var det nem­lig pra­esi­dent Ge­or­ge Bush’ re­ge­ring, der hav­de plan­tet bom­ber i de to højhu­se - blot for at få en und­skyld­ning for at in­va­de­re Af­g­ha­ni­stan og se­ne­re Irak. Des­u­den hav­de den is­ra­el­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste Mos­sad ad­va­ret samt­li­ge jø­di­ske an­sat­te, der af sam­me år­sag blev hjem­me den ska­eb­nesvan­gre mor­gen.

Og før det kapre­de Uni­ted Air­li­nes Flight 93 styr­te­de ned på den øde mark i sta­ten Penn­sylva­nia, var det ori­gi­na­le og be­man­de­de fly ble­vet skif­tet ud med et tomt ’decoy’fly, som re­ge­rin­gen så selv skød ned.

Ame­ri­ka­ner­ne el­sker de­res sam­men­sva­er­gel­ses­te­o­ri­er - con­spira­cy the­o­ri­es.

Så­le­des tror man­ge sta­dig, at må­nelan­din­gen i 1969 var det re­ne fup. Man­ge me­ner, at det var CIA, der stod bag dra­bet på pra­esi­dent Jo­hn F. Ken­ne­dy i 1963. Og over he­le ver­den tror mil­li­o­ner sta­dig på, at det i vir­ke­lig­he­den var et va­skea­eg­te rum­skib med der­til­hø­ren­de ali­ens, der i 1947 lan­de­de i Roswell, New Me­xi­co.

Så hvor­for ik­ke og­så ter­r­or­an­gre­bet på Man­hat­tan, Pentagon og fly­et over Penn­sylva­nia.

Her er fem af de mest ud­bred­te sam­men­sva­er­gel­ses­te­o­ri­er. Tro det el­ler lad va­e­re...

Te­o­ri:

Det er en kendt sag, at USAs da­va­e­ren­de pra­esi­dent Ge­or­ge Bush og hans vi­ce­pra­esi­dent Di­ck Che­ney i man­ge år hav­de drømt om at få stør­re magt over olie­pro­duk­tio­nen i Mel­le­mø­sten. Og der­for gik én af de før­ste teorier på, at den ame­ri­kan­ske re­ge­ring selv hav­de pla­ce­ret tids­indstil­le­de bom­ber på hver eta­ge i The Wor­ld Tra­de Cen­ter - blot for at få en und­skyld­ning for at in­va­de­re Af­g­ha­ni­stan og Irak. Hvis alt an­det fejl­er, så giv den ver­den­s­oms­pa­en­den­de hem­me­lig or­den Illuminati skyl­den. Nog­le ’9/11tviv­le­re’ me­ner, at Il­l­lu­mi­na­ti ar­ran­ge­re­de an­gre­be­ne i et for­kvak­let for­søg på ska­be ver­den­s­oms­pa­en­den­de ka­os og der­ef­ter over­ta­ge ver­dens­her­re­døm­met. Al­le om­bord­va­e­ren­de på de fi­re kapre­de 9/11-fly blev en­ten dra­ebt af ame­ri­kan­ske re­ge­rings­trop­per el­ler og­så har de i mel­lem­ti­den få­et ny iden­ti­tet og er ble­vet pla­ce­ret i de så­kald­te wit­ness-pro­tection­pro­gram­mer - ny liv, nyt sted. De fi­re kapre­de fly blev si­den fjernsty­ret, så det lig­ne­de et ter­r­or­an­greb. Mens Wor­ld Tra­de Cen­ter faldt, blev det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um Pentagon i na­bo­sta­ten Vir­gi­nia tor­pe­de­ret af et tre­die kapret fly. Men der er blot ét pro­blem ... hul­let i Pen­ta­gons ydre mur er ik­ke stort nok. Det­te me­ner man­ge er be­vis på, at det var den ame­ri­kan­ske re­ge­ring selv, der stod bag 9/11. Af­te­nen før 9/11 blev mindst 4.000 jø­di­ske an­sat­te ad­va­ret af den is­ra­el­ske ef­ter­rets­ning­s­tje­ne­ste Mos­sad. De blev der­for hjem­me - og over­le­ve­de. Til­ha­en­ge­re af den­ne sam­men­sva­er­gel­ses­te­o­ri me­ner, at det var den is­ra­ei­ske re­ge­ring, der stod bag ter­r­or­an­gre­bet. Re­ge­rin­gen i Tel Aviv vil­le an­gi­ve­ligt ’lok­ke’ USA ud i krig mod is­ra­els ara­bi­ske fjen­der. Man­ge eks­per­ter me­ner sta­dig, at de to WTC-tår­ne faldt lidt for ’li­ge op og ned’ - i ste­det for at va­el­te til si­den. Og til­ha­en­ge­re af den­ne te­o­ri be­ma­er­ker og­så, at selv det bra­en­de­de bra­end­stof fra de to fly ik­ke kun­ne ud­vik­le så me­get var­me, at byg­nin­ger­nes stål­ske­let vil­le smel­te. Mista­en­ke­lig kom­mu­ni­ka­tion imel­lem nog­le af ver­dens mest magt­ful­de per­so­ner er ble­vet spo­ret til da­ge­ne før 9/11. Des­u­den blev der fo­re­ta­get ’mista­en­ke­lig ak­tie­han­del’ til mil­li­ard­va­er­di i da­ge­ne og ti­mer­ne op til an­gre­bet. Te­le­fo­nopkald fra pas­sa­ge­rer til fa­mi­lie­med­lem­mer kun­ne slet ik­ke fin­de sted fra så stor en høj­de, si­ger 9/11-tviv­ler­ne. Og mindst én vok­sen søn pra­e­sen­te­re­de sig selv ved bå­de for og ef­ter­navn, da han ri­ge­de for at ta­ge af­sked med sin far Un­der­ligt. Hul­let i Pen­ta­gons ydre mur pas­ser bed­re til et missil end et stort pas­sa­ger­fly. Vi­deo­op­ta­gel­ser vi­ser et fly med vin­ger og så plud­se­lig en bla­en­den­de eks­plo­sion og der­ef­ter et hul, der ik­ke pas­ser til fly­et. In­gen jø­di­ske el­ler is­ra­el­ske an­sat­te el­ler be­sø­gen­de mi­ste­de li­vet un­der ter­r­or­an­gre­bet 9/11 2001 Iføl­ge eks­per­ter kol­lap­se­de WTC fra top­pen og ned. Hvis byg­nin­ger ja­ev­nes med jor­den - ri­ves ned via ‘kon­trol­le­de eks­plo­sio­ner’, så sker kol­lap­set mod­sat - fra bun­den og op. Des­u­den kun­ne in­gen pla­ce­re så man­ge spra­eng­stof­fer el­ler bom­ber uden at bli­ve op­da­get. I den of­fi­ci­el­le 9/11-rap­port af­slø­res bå­de mista­en­ke­lig kom­mu­ni­ka­tion og ’mista­en­ke­lig ak­tie­han­del’ hhv. som op­dig­tet og over­dre­vet. Samt­li­ge te­le­fo­nopkald si­den er ble­vet spo­ret til pra­e­ci­se mo­biltår­ne, og al­le sam­ta­ler er ve­ri­fi­ce­ret. Tu­sind­vis af øjen­vid­ner så fly­et kred­se om­kring Pentagon, før det ram­te den fem­kan­te­de byg­ning. Bå­de lig og Pen­ta­go­nan­sat­te blev set og fo­to­gra­fe­ret li­ge ef­ter styr­tet. I vir­ke­lig­he­den blev over 300 jø­di­ske og is­ra­el­ske an­sat­te dra­ebt, da hu­se­ne faldt. Tal­let 4.000 stam­mer fra det is­ra­el­ske turist­bu­reau - så man­ge is­ra­el­ske turi­ster var på da­va­e­ren­de tids­punkt i New York Ci­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.