SLAGTILBUD PÅ BOLIGLÅN: SPAR OVER 1

BT - - NYHEDER -

BOLIGØKONOMI be­spa­rel­se lig­gen­de li­ge for­an fød­der­ne.

Og det er ik­ke små­pen­ge, vi ta­ler om: For dan­ske­re med sto­re boliglån kan der nemt va­e­re mel­lem 100.000 og 200.000 kr. kro­ner at spa­re på den lan­ge ba­ne ved at ta­ge fat i bank­rå­d­gi­ve­ren og kon­ver­te­re til en la­ve­re ren­te.

En ny op­gø­rel­se, som Nor­dea Kre­dit har fo­re­ta­get for BT, vi­ser, at 35 pro­cent af lån­ta­ger­ne i dag be­ta­ler en ren­te på 3,0 el­ler der­over. Det sva­rer til over en halv mil­li­on dan­ske­re. Her­af har 23 pro­cent en ren­te på 3 pro­cent, mens de re­ste­ren­de 12 pro­cent for­de­ler sig på hen­holds­vis 3,5, 4 el­ler 5 pro­cent-lån.

I øje­blik­ket til­by­der lan­dets re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter et fast­for­ren­tet, 30-årigt lån på 2 pro­cent med af­drag til en kurs ta­et på 99.

»Man­ge dan­ske­re har va­e­ret hur­ti­ge, men som vo­res tal vi­ser, så er der sta­dig nog­le bo­li­ge­je­re, der ik­ke har kon­ver­te­ret på trods af, at de har haft go­de mu­lig­he­der i fle­re år. De bør gø­re sig selv den tje­ne­ste at få reg­net på tin­ge­ne,« si­ger bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann fra Nor­dea Kre­dit. Re­le­vant for man­ge For dan­ske­re, som i dag har en ren­te på 3,5 pro­cent el­ler der­over, er det i langt de fle­ste til­fa­el­de op­lagt at om­la­eg­ge lån, for­kla­rer hun.

Men de se­ne­ste ugers kur­s­ud­vik­ling har og­så åb­net en gyl­den spa­re-mu­lig­hed for man­ge af 3 pro­cent-lå­ner­ne, fast­slår Li­se Nytoft Berg­mann:

»Det er re­le­vant at kon­ver­te­re for en stor del af 3 pro­cent-lå­ner­ne, der har en lang tids­ho­ri­sont i de­res bo­lig samt et stør­re lån – ger­ne på en mil­li­on kr. el­ler der­over. Hvis man har en ri­me­lig fast tro på, at ren­ten skal la­en­ge­re ned, så bør man dog ven­te,« si­ger bo­li­gø­ko­no­men.

Ta­ger man ud­gangs­punkt i en bo­li­ge­jer med et re­al­kre­dit­lån på en mil­li­on kr. og en nu­va­e­ren­de ren­te på 3,0, så er der 78.000 kr. at spa­re over he­le lå­nets lø­be­tid ved at skif­te til en fast ren­te på 2 pro­cent, vi­ser be­reg­nin­ger­ne.

En til­sva­ren­de lån­ta­ger med en ren­te på 3,5 pro­cent kan se frem til en be­spa­rel­se på he­le 109.000 kr.

Nog­le lån­ta­ge­re kan dog ha­ve en god grund til, at de ik­ke har kon­ver­te­ret til en la­ve­re ren­te, til­fø­jer Li­se Nytoft Berg­mann:

»Der kan va­e­re nog­le af dem, der reg­ner med at skul­le flyt­te i over­mor­gen. Så kan der va­e­re nog­le, der ik­ke ved, hvil­ken ob­liga­tion de­res lån er fi­nan­si­e­ret i, og en­de­lig kan der og­så va­e­re nog­le, der fejl­ag­tigt tror, at man ik­ke kan over­fø­re de re­ste­ren­de af­drags­frie år til et nyt lån. Det kan man nor­malt godt.« For­del­ag­tig kurs Den at­trak­ti­ve kurs på det fast­for­ren­te­de 2 pro­cent-lån be­ty­der, at om­la­eg­nings­ma­nøv­ren i man­ge til­fa­el­de kan fo­re­ta­ges uden at øge re­st­ga­el­den be­ty­de­ligt.

»For bo­li­ge­jer­ne be­ty­der det, at man kan sik­re ren­ten på re­kord­la­ve 2 pro­cent med et me­get be­gra­en­set kurstab. Det er en mu­lig­hed, som

AEn­dring i mdl. af­drag Be­spa­rel­se over he­le lå­nets lø­be­tid AEn­dring i mdl. af­drag Be­spa­rel­se over he­le lå­nets lø­be­tid AEn­dring i mdl. af­drag Be­spa­rel­se over he­le lå­nets lø­be­tid AEn­dring i mdl. af­drag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.