00.000 KR.

BT - - NYHEDER -

1,5 pro­cent­lå­net er åbent og in­den for ra­ek­ke­vid­de, men vo­res an­be­fa­ling er 2 pro­cent-lå­net, hvis man vil ha­ve et fast­for­ren­tet lån. Kursta­bet på 1,5’eren er fort­sat re­la­tivt stort for­svandt for over et år si­den, hvor kur­sen for al­vor fik tyng­de­kraf­ten at ma­er­ke og faldt 8-9 kur­spo­int. Trods den hår­de lan­ding er lå­net igen kom­met på be­ne­ne og ra­ek­ker med fuldt ud strak­te ar­me ud til bo­li­ge­jer­ne,« ly­der det fra Jep­pe Bor­re, der er se­ni­o­r­ø­ko­nom i Nykre­dit.

Han for­kla­rer, at lå­net på 1,5 pro­cent og­så lu­rer i kulis­sen. Her lig­ger kur­sen dog om­kring de 95.

»1,5 pro­cent-lå­net er åbent og in­den for ra­ek­ke­vid­de, men vo­res an­be­fa­ling er 2 pro­cent-lå­net, hvis man vil ha­ve et fast­for­ren­tet lån. Kursta­bet på 1,5’eren er fort­sat re­la­tivt stort,« si­ger Jep­pe Bor­re.

Han un­der­stre­ger, at og­så bo­li­ge­je­re med va­ri­a­belt for­ren­tet lån, f.eks. F1-lå­ne­re, kan over­ve­je at sik­re ren­ten »på et re­kord­lavt ni­veau for en be­gra­en­set me­ry­del­se«.

»Det er et me­get at­trak­tivt ni­veau at slå til på,« si­ger Jep­pe Bor­re. BOLIGJAGT Et nej fra bank­rå­d­gi­ve­ren stop­per ik­ke bo­li­gja­e­ge­re, når de har fun­det drøm­me­bo­li­gen. I en ny un­der­sø­gel­se, som Bo­ligsi­den.dk har fo­re­ta­get, sva­rer 32 pro­cent, at de fo­re­tra­ek­ker at ven­te og spa­re op til bo­li­gen, hvis de ik­ke er ble­vet kre­dit­god­kendt i før­ste om­gang.

30 pro­cent va­el­ger at kø­be en min­dre bo­lig i sam­me om­rå­de, mens end­nu fa­er­re va­el­ger at kø­be en bo­lig i et bil­li­ge­re om­rå­de.

Iføl­ge eks­per­ter skal man dog pas­se på med at ud­sky­de bo­lig­køb, hvis man ik­ke har råd li­ge nu.

Bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann an­be­fa­ler i ste­det at ud­vi­de søg­nin­gen.

»Hvis du har set dig lun på en ejer­lej­lig­hed el­ler et hus i cen­trum af de sto­re by­er el­ler i an­dre ef­ter­trag­te­de om­rå­der, vil man­ge bo­li­ger sti­ge så me­get i va­er­di, at din op­spa­ring er om­sonst. Man stik­ker sig blår i øj­ne­ne, hvis man går og spa­rer op til en be­stemt bo­lig, hvis bud­get­tet først er til det om 12 må­ne­der. Så er det bed­re at ud­vi­de sin søg­ning,« si­ger Li­se Nytoft Berg­mann, bo­li­gø­ko­nom i Nor­dea, iføl­ge Bo­ligsi­den.dk.

Den hold­ning de­ler bo­lig­for­sker Morten Skak.

»Der kom­mer al­tid en spor­vogn og en pi­ge til. Man skal pas­se på med at bli­ve alt for fo­rel­sket i én be­stemt bo­lig,« si­ger Morten Skak, der er lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Der kom­mer al­tid en spor­vogn og en pi­ge til. Man skal pas­se på med at bli­ve alt for fo­rel­sket i én be­stemt bo­lig

Det er ik­ke sik­kert, at det kan be­ta­le sig at kon­ver­te­re, ba­re for­di ren­ten er la­ve­re. I øje­blik­ket ly­der an­be­fa­lin­gen fra eks­per­ter, at man skal ha­ve et lån på 3,5 pro­cent el­ler der­over, for at en kon­ver­te­ring med stor sik­ker­hed kan be­ta­le sig. Men hvis lå­net er stort og tids­ho­ri­son­ten lang, kan man­ge med 3 pro­cent-lån og­så op­nå sto­re be­spa­rel­ser. Få din bank­rå­d­gi­ver til at fo­re­ta­ge en kon­ver­te­rings-be­reg­ning.

Det ko­ster i sig selv pen­ge at om­la­eg­ge lån. Re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet ta­ger ge­by­rer for at kon­ver­te­re lå­net, og of­te vil du få et kurstab på det nye lån. Der­for skal du ha­ve et lån af en vis stør­rel­se, for at En aen­dring i ren­ten vi­ser sig som en be­spa­rel­se på den lan­ge ba­ne. Dvs. det er ik­ke sik­kert, at om­la­eg­nin­gen har tjent sig selv ind før om 5-6 år. Det be­ty­der med an­dre ord, at hvis du plan­la­eg­ger at sa­el­ge din bo­lig om få år, så er det ik­ke sik­kert, at en kon­ver­te­ring er en god idé. Én ting er den pris, som in­ve­sto­rer­ne ta­ger for at låne dig

Et boliglån fi­nan­si­e­res ty­pisk med 80 pro­cent belå­ning i re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet, mens den re­ste­ren­de del of­te lå­nes gen­nem ban­ken til en langt hø­je­re ren­te. Der­for gi­ver det i man­ge til­fa­el­de me­ning at va­el­ge af­drags­fri­hed på re­al­kre­dit­lå­net i en pe­ri­o­de – for på den må­de at af­vik­le det dy­re­re banklån hur­ti­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.