Prins i kon­ge­ligt hu­mør

BT - - NYHEDER -

INDVIELSE En af­slap­pet kla­edt prins Hen­rik ka­ste­de i går roy­al glans over Dan­marks Ja­e­ger­for­bunds nye do­mi­cil »Jag­tens Hus«, som han ind­vie­de og med et sno­re­klip er­kla­e­re­de for of­fi­ci­elt åbent i de na­turs­køn­ne om­gi­vel­ser ved Kalø på Djursland. Det 60 mil­li­o­ner kr. dy­re byg­ge­ri, som rum­mer ud­dan­nel­ses­cen­ter, vi­dens- og forsk­nings­cen­ter samt be­søgs­cen­ter, blev ta­get i brug i bra­gen­de sol og med 350 ind­bud­te ga­e­ster som del­ta­ge­re, der ud­over en rund­vis­ning kun­ne nip­pe til hvid­vi­nen og ta­ge for sig af ka­napéer, lo­kalt bryg­get øl og cho­ko­la­de, mens de nød ud­sig­ten til Kalø Slots­ru­in ud mod van­det til den ene si­de og med sko­ven som bag­kulis­se til det nye og im­po­ne­ren­de byg­ge­ri til den an­den. Kon­ge­ligt til lyk­ke til ja­e­ger­ne »Stort til lyk­ke til Dan­marks Ja­e­ger­for­bund. Je­res nye hus bli­ver et sted, der rum­mer det he­le. Et cen­trum for al­le, der er in­ter­es­se­ret i na­tur, jagt og ik­ke mindst na­tur­be­skyt­tel­se, som er me­get vig­tigt. Held og lyk­ke til Jag­tens Hus,« sag­de prins Hen­rik, som ud­over at va­e­re pro­tek­tor for Dan­marks Ja­e­ger­for­bund og­så er pra­esi­dent for WWF Ver­dens­na­tur­fon­den.

Prin­sen, som selv har va­e­ret ivrig ja­e­ger gen­nem man­ge år, af­slø­re­de, at han sta­dig er ak­tiv med bøs­sen. Dog lang­fra så of­te som tid­li­ge­re.

»Jeg går sta­dig selv på jagt, men kun sja­el­dent og kun ef­ter de sto­re byt­ter,« sag­de han, in­den han med et smil løf­te­de van­dre­ka­ep­pen til adi­eu og blev kørt vi­de­re rundt på om­rå­det i cen­trets gol­f­vogn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.