En over­set fø­de

BT - - NYHEDER -

NY MAD-TREND

»Fra dansk si­de er vi me­get in­ter­es­se­re­de i de mu­lig­he­der og ge­vin­ster, der lig­ger i at pro­du­ce­re in­sek­ter til fo­der og fø­de­va­rer. In­sekt­far­me kun­ne sag­tens va­e­re et in­ter­es­sant bi­drag til frem­ti­dens dan­ske land­brug,« sag­de mi­ni­ste­ren til BT.

Be­gej­strin­gen kan og­så spo­res i den ny do­ku­men­tar­film ’Bugs’, der hav­de pre­mi­e­re i den­ne uge En film, hvor et re­sear­chhold er på jagt ef­ter spi­se­li­ge in­sek­ter og me­nin­gen med at spi­se dem. Når man først har set fil­men, er man ik­ke i tvivl: In­sek­ter er en de­li­ka­tes­se og in­gre­di­ens, vi ik­ke bør und­va­e­re i vo­res ret­ter. Men hvor­for, kun­ne man fri­stes til at spør­ge. Pro­fes­sor og in­sekt­for­sker ved In­sti­tut for Plan­te- og Mil­jøvi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jør­gen Ei­len­berg gi­ver et bud: Tu­sind­vis af sun­de in­sek­ter »Der fin­des tu­sind­vis af for­skel­li­ge in­sek­ter, der grund­la­eg­gen­de er sun­de, for­di de har en for­nuf­tig sam­men­sa­et­ning af pro­te­in, fedt, vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler,« si­ger han og spår om in­sek­ter­nes må­ske kom­men­de po­pu­la­ri­tet: »Hvis no­gen i 1955 hav­de grund­lagt en sus­hi­bar i Kø­ben­havn, hav­de man nok ik­ke haft lyst til at spi­se der, men nu er der jo sus­hi-ba­rer al­le veg­ne, selv i de min­dre provins­by­er. Og må­ske vil det bli­ve på sam­me må­de med in­sek­ter, selv­om der end­nu ik­ke er no­gen der ved, hvor stor en ni­che det bli­ver,« si­ger Jør­gen Ei­len­berg.

Ras­mus Leck Fi­s­cher er­ken­der og­så, at der må­ske går et styk­ke tid, in­den in­sek­ter bli­ver hver­dagskost:

»For man­ge men­ne­sker er det et fa­re­tegn. Vi er sim­pelt­hen pro­gram­me­ret op­pe i ho­ve­d­et til at si­ge nej tak, hvis der er dyr i ma­den. Der­for er det en ka­em­pe ud­for­dring at ac­cep­te­re det som en ny råva­re,« si­ger kok­ken.

Hans nye bog in­de­hol­der 40 op­skrif­ter for­delt på seks ka­pit­ler. Hvert ka­pi­tel hand­ler om ét in­sekt. Der vil bl.a. va­e­re ret­ter som fisk pa­ne­ret i hak­ke­de gra­es­hop­per el­ler sa­lat med ar­tiskok­ker og ulds­vi­neskin­ke vendt i grøn pe­sto af få­re­kyl­lin­ger fodret med ba­si­li­kum.

og ser­ve­res. Kry­dr fi­sken med lidt salt og ci­tronskal. samt lidt bla­de til an­ret­nin­gen. Blend kar­se, kør­vel og per­sil­le i en kraf­tig blen­der med den neut­ra­le olie.Lad blen­de­ren kø­re 8-10 mi­nut­ter, til oli­en bli­ver ry­gen­de varm af frik­tio­nen. Sigt den grøn­ne olie igen­nem et kla­e­de og gem den på køl. Ur­te­o­li­er hol­der sig bedst fri­ske og grøn­ne i fry­se­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.