VIDENSKAB.DK Slad­der kan hja­el­pe på sam­ar­bej­det

BT - - NYHEDER -

De fle­ste be­trag­ter nok slad­der som no­get, der nemt kan øde­la­eg­ge den go­de stem­ning på ar­bej­det, og nor­malt be­trag­ter vi det som aso­ci­alt, hvis der bli­ver hvi­sket for me­get i kro­ge­ne. Men slad­der kan fak­tisk og­så spil­le en vig­tig so­ci­al rol­le og er den mest tids­be­spa­ren­de og ef­fek­ti­ve må­de at aen­dre folks ad­fa­erd, når de skal sam­ar­bej­de. Det kon­klu­de­rer et over­ra­sken­de stu­die fra Vri­je Uni­ver­si­tet i Hol­land.

»Vi ser jo nok slad­der og straf som no­get ne­ga­tivt. Men bå­de slad­der og straf har of­te fø­lel­ses­ma­es­sig ba­sis i vre­de, og vre­de er en helt af­gø­ren­de fø­lel­se for, at en grup­pe kan fun­ge­re,« for­kla­rer ad­junkt Mads Nord­mo fra Han­dels­højsko­len BI, der er uaf­ha­en­gig af det nye stu­die. Me­re til­lid Han fø­ler sig dog ik­ke sik­ker på, at det nye re­sul­tat kan over­fø­res til for ek­sem­pel en ar­bejds­plads i det vir­ke­li­ge liv.

I stu­di­et skul­le en ra­ek­ke for­søgs­per­so­ner spil­le et spil, hvor de hav­de mu­lig­hed for at vin­de pen­ge, hvis de ar­bej­de­de sam­men. De for­søgs­per­so­ner, der fik lov til at slad­re om hin­an­den, sam­ar­bej­de­de bed­re og end­te med at få den stør­ste sum pen­ge ud af spil­let. De slad­ren­de for­søgs­per­so­ner op­før­te sig og­så min­dre egoi­stisk og fik i sid­ste en­de me­re til­lid til hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.