Han gjor­de Ja­son Bour­ne le­ven­de

BT - - NAVNE -

Ef­ter de­bu­ten i 1992 fik Gil­roy ret hur­tigt fat i film­ma­nuskrip­ter, der blev til no­get med kend­te sku­e­spil­le­re og sto­re bud­get­ter. Dun­kel thril­ler For ek­sem­pel den dunk­le ho­spi­talst­hril­ler ’Ek­stre­me me­to­der’ med Hugh Ja­ck­man og Ge­ne Ha­ck­man i 1996. I ’Ar­ma­ged­don’ året ef­ter skrev han rol­ler til end­nu stør­re stjer­ner som Bru­ce Wil­lis, Ben Af­fleck og Bil­ly Bob Thor­n­ton, in­den han for al­vor fik bid og an­er­ken­del­se for at skri­ve de før­ste tre film i agent- og spa­en­dings­se­ri­en med Matt Da­mon som Ja­son Bour­ne og se­ne­re den knap så spa­en­den­de fjer­de film med Je­re­my Ren­ner i ho­ved­rol­len, som han og­så selv in­stru­e­re­de.

På bag­grund af si­ne ma­nuskrip­ter til Bour­ne-se­ri­en har To­ny Gil­roy stil­let nog­le go­de råd om at skri­ve ma­nuskrip­ter op. For Gil­roy har det pri­ma­ert hand­let om at for­stå men­ne­skers na­tur.

Rent prak­tisk er det for ham en god idé at be­gyn­de i et hjør­ne af hi­sto­ri­en med en lil­le­bit­te, me­get spe­ci­fik idé og skri­ve vi­de­re der­fra frem­for at be­gyn­de med at fy­re løs med, sto­re luf­ti­ge idéer.

Og så an­be­fa­ler han at hu­ske at skri­ve et så­kaldt ’out­li­ne’ på hi­sto­ri­en på mel­lem 30 og 80 si­der, for­di det vil gø­re det en­de­li­ge ma­nuskript bed­re, da man på den må­de kom­mer til at ar­bej­de grun­di­ge­re med sel­ve hi­sto­ri­en. Der­u­d­over skal man se­ne­re va­e­re vil­lig til at ska­e­re i før­ste del af ma­nuskrip­tet, når man ty­pisk fin­der ud af, at an­den del bli­ver la­en­ge­re og me­re kom­pli­ce­ret end ven­tet.

Beg­ge To­ny Gil­roys brød­re, Dan og Jo­hn, ar­bej­der og­så i fil­min­du­stri­en. Først­na­evn­te bå­de skri­ver, in­stru­e­rer og pro­du­ce­rer, mens sidst­na­evn­te klip­per og ar­bej­der med lyd. Selv om To­ny først var mu­si­ker i en del år, kun­ne han ik­ke unds­lip­pe, at han som barn hav­de va­e­ret i na­er­he­den af sin far Frank D. Gil­roy. Fa­de­ren dø­de først sid­ste år i en al­der af 89 år med et langt so­lidt cv, der i dis­se år over­gås af hans søn­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.