Len­nart JOHANNESSEN

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvil­ken film el­ler tv-helt er mest li­ge­som dig? Hvor hen­ter du in­spira­tion til at kom­po­ne­re din mu­sik? Hvad er du god til? Hvad er hem­me­lig­he­den bag Fe­de Finns po­pu­la­ri­tet? Hvad er du elen­dig til? mu­si­ker, 66, ak­tu­el på TV2 Char­lie Se hans fo­to­al­bum på si­de 14-15 Når du selv skal hø­re mu­sik, hvem er så di­ne fa­vo­rit­ter?

Ar­bejd­s­om, kre­a­tiv, bin­de­gal, vi­sio­na­er og ro­man­tisk Ste­ve Mar­tin jeg ta­en­ker isa­er i fil­men The three ami­gos, en fuld­sta­en­dig fan­ta­stisk film. Egent­lig min­der jeg jo al­ler­mest om Ja­mes Bond, men kro­p­s­ligt set er jeg nok sna­re­re W C Fi­elds. Hvis jeg for ek­sem­pel sid­der på en café i Ny­kø­bing Sja­el­land, hvor jeg har som­mer­hus, kan der kom­me in­spira­tion ud af det blå. For­le­den blev jeg in­ter­viewet af jour­na­li­sten Ni­ko­laj Vraa, og han sag­de ’fra­ek­ke del­ler’ i ste­det for fri­ka­del­ler, og den idé lig­ger jo li­ge til høj­re­be­net. Jeg er god til at gø­re drøm­me til vir­ke­lig­hed. Det er nok mi­ne gam­le ido­ler Be­at­les, Sto­nes, Kinks og Hol­lies. Det er, at vi har ramt nog­le san­ge, som be­ty­der no­get for en del men­ne­sker, plus vo­res jak­ker og et al­tid spr­ud­len­de hu­mør. Til at skri­ve den bog, jeg ger­ne vil­le ud­gi­ve. Jeg har skre­vet halv­de­len, men så gik det op for mig, at jeg kun­ne jo ik­ke ud­le­ve­re så man­ge per­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.