E

BT - - SØNDAG -

r du ty­pen, der er glad for kog­te gu­le­rød­der og dam­pe­de bøn­ner, be­hø­ver du ik­ke at la­e­se vi­de­re. Er du deri­mod glad for mad, der sma­ger kry­dret, sprødt og mums, er du kom­met til de ret­te spal­ter. For selv­om BTs grønt­sagskok i den­ne uge pus­her broc­co­li på dig, lover vi sam­ti­dig, at den grøn­ne dusk al­drig har smagt bed­re. La­es med her og la­er, hvor­dan du gør. »Kore­an Fri­ed Broc­co­li er min ab­so­lut­te fa­vo­rit, når jeg skal de­mon­stre­re, hvor godt grønt­sa­ger kan sma­ge,« si­ger BTs grønt­sagskok Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler, der dri­ver mad­blog­gen ca­mou­f­le­re­de grønt­sa­ger.

Ca­mou­f­le­ring er net­op tryl­le­tri­ck­et, der gør he­le for­skel­len. Kan du fin­de ud af at ca­mou­f­le­re di­ne grønt­sa­ger rig­tigt, er det evi­ge di­lem­ma mel­lem ’sundt’ og ’mums’ løst for dig, der nor­malt hel­le­re und­va­e­rer grønt.

»Den her må­de at la­ve broc­co­li på sma­ger sim­pelt­hen som no­get, du har hen­tet på den lo­ka­le grill. Ja, fak­tisk end­nu bed­re,« si­ger Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

Hem­me­lig­he­den er fri­tu­re­s­teg­ning. Et ’lidt be­skidt kneb’, in­drøm­mer grønt­sagskok­ken. For alt, der er dyp­pet i dej og der­ef­ter fri­tu­re­s­tegt, sma­ger ba­re godt. Selv fi­ske­ha­de­re kan va­e­re med, når rej­en el­ler bla­eks­p­rut­ten er dyb­s­tegt. Det sam­me ga­el­der grønt­sa­ger.

»Som min kø­de­l­sken­de far sag­de: ‘Der fin­des jo ik­ke en­gang no­get kød, der sma­ger så godt’,« forta­el­ler Si­mo­ne Vis­b­jerg Møl­ler.

Ram den ret­te tem­pe­ra­tur

Dog er det iføl­ge grønt­sagskok­ken vig­tigt at ram­me den ret­te tem­pe­ra­tur, når du fri­tu­re­s­te­ger, så du be­gra­en­ser fri­tu­re­s­teg­nin­gens us­un­de virk­nin­ger.

»Det er be­gra­en­set, hvor me­get olie broc­co­li­en su­ger, hvis blot du sør­ger for, at oli­en ram­mer en tem­pe­ra­tur på pra­e­cis 180 gra­der. Så det er lidt vig­tigt at ha­ve et ter­mome­ter, når man fri­tu­re­s­te­ger,« un­der­stre­ger hun.

Bli­ver tem­pe­ra­tu­ren for lav, su­ger ma­dem­net og den dej, den er dyp­pet i, nem­lig ek­stra olie. Og om­vendt:

»Bli­ver tem­pe­ra­tu­ren for høj, fri­gi­ves der de sa­er­ligt us­un­de trans­fedt­sy­rer i oli­en. Dem skal vi und­gå.«

Får du først styr på tek­nik­ken, kan du gla­e­de dig til sun­de, la­e­kre broc­co­li, som du al­drig har smagt dem før.

»Prøv dem. De sma­ger fan­ta­stisk,« lover hun. TRE TIP TIL ’KORE­AN FRI­ED’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.