H

BT - - SØNDAG -

er sid­der jeg så. Som den ene­ste ha­ne i flok­ken. Jeg be­fin­der mig i et hvid­ma­let lo­ka­le på Fre­de­riks­berg i Kø­ben­havn, hvor den bri­ti­ske fored­rags­hol­der og he­a­lin­gin­struk­tør Roxa­na Pad­mi­ni hol­der op­la­eg om fe­mi­ni­ne va­er­di­er i en mands­do­mi­ne­ret ver­den. Kun kvin­der har ad­gang til fored­ra­get, men det er lyk­ke­des mig at sni­ge mig med ind. For­an Roxa­na Pad­mi­ni sid­der kvin­der i al­le al­dre og stør­rel­ser. De er iført alt fra let­te som­mer­kjo­ler til tja­e­resor­te skind­jak­ker og pink la­e­be­stift. I vin­du­eskar­men er der blom­ster­de­ko­ra­tio­ner og ta­end­te fyr­fads­lys, som ska­ber en hyg­ge­lig og fe­mi­nin ram­me om fored­ra­get.

»Vi kvin­der skal bli­ve bed­re til at va­e­re til ste­de i nu­et. Vi skal la­eg­ge mo­bil­te­le­fo­nen fra os og stop­pe vo­res ind­byr­des kon­kur­ren­ce,« ly­der skuds­må­let fra Roxa­na Pad­mi­ni til til­hø­rer­ne. Kvin­der bør isa­er la­eg­ge te­le­fo­nen fra sig, for­di de i hø­je­re grad end ma­end er ’sla­ver af de so­ci­a­le me­di­er’, som Roxa­na Pad­mi­ni for­kla­rer det.

Den bri­ti­ske kvin­de rej­ser ver­den rundt med sit fored­rag ’The Gre­at In­ti­ma­cy’ – ’Det dy­be na­er­va­er’, som ude­luk­ken­de hen­ven­der sig til Roxa­na Pad­mi­nis eget køn. Hun me­ner grund­la­eg­gen­de, at kvin­der skal bli­ve bed­re til at le­ve i over­ens­stem­mel­se med de­res fe­mi­ni­ne si­der, og iføl­ge hen­de er det di­rek­te us­undt for kvin­der, når de sø­ger be­kra­ef­tel­se på Fa­ce­book og In­s­ta­gram.

Red­ska­ber til kvin­der­ne

Det er den per­son­li­ge ud­vik­lings­kon­su­lent So­fia Man­ning, der har ar­ran­ge­ret fored­ra­get med Roxa­na Pad­mi­ni. De to har kendt hin­an­den i en år­ra­ek­ke, og den bri­ti­ske in­struk­tør har fun­ge­ret som men­tor for So­fia Man­ning. I lø­bet af ef­ter­å­ret og ind­til na­e­ste som­mer vil Roxa­na Pad­mi­ni af­hol­de en ra­ek­ke wor­ks­hops, hvor hun vil gi­ve kvin­de­li­ge del­ta­ge­re red­ska­ber til at el­ske de­res krop.

Med et glimt i øjet un­der­stre­ger hun, at det kom­mer til at fo­re­gå med tø­jet på. Kvin­der­ne slår en lat­ter op – og der­med er tonen slå­et an.

In­den fored­ra­get mød­te BT Roxa­na Pad­mi­ni til en kort snak.

»Spe­ci­elt kvin­der har et be­hov for at sam­men­lig­ne sig selv med an­dre kvin­der. Det ga­el­der i for­hold til vo­res krop, kar­ri­e­re og vo­res so­ci­a­le liv. Kon­kur­ren­ce er ik­ke ude­luk­ken­de sundt for os kvin­der. Vi le­ver i en ma­skulin ver­den, hvor kvin­der er i kon­kur­ren­ce på ar­bejds­mar­ke­det. Det er fint, men vi bli­ver og­så nødt til at stand­se op og va­e­re na­er­va­e­ren­de og ma­er­ke vo­res kvin­de­li­ge og fe­mi­ni­ne va­er­di­er,« forta­el­ler Roxa­na Pad­mi­ni.

Roxa­na Pad­mi­ni in­tro­du­ce­rer me­di­ta­tions­ø­vel­ser for kvin­der­ne, hvor de med luk­ke­de øj­ne, rank ryg og dy­be vej­rtra­ek­nin­ger skal for­sø­ge at fin­de den in­dre ro og bli­ve na­er­va­e­ren­de. Ef­ter nog­le mi­nut­ter åb­ner de øj­ne­ne, og Roxa­na Pad­mi­ni be­der dem forta­el­le til de­res si­de­kvin­de, hvor­for de er duk­ket op til fored­ra­get. Helt ae­r­ligt og med ro i stem­men.

36-åri­ge Sti­ne Sø­gaard er en af de kvin­der, der har ind­fun­det sig. Hun er helt overbevist om, at hun kan bru­ge Roxa­nas va­er­k­tø­jer fremad­ret­tet.

»Jeg over­ve­jer helt sik­kert at del­ta­ge i de na­e­ste wor­ks­hops med Roxa­na. Jeg fø­ler, at hun har gi­vet mig nog­le red­ska­ber til at va­e­re til ste­de i nu­et med an­dre men­ne­sker,« forta­el­ler Sti­ne Sø­gaard.

Roxa­na Pad­mi­ni har til­la­ert sig te­o­ri­er­ne om he­a­ling un­der sit op­hold på Bar­ba­ra Bren­nan School of He­a­ling i USA.

’’

Roxa­na Pad­mi­ni

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.