UGENS BREV

BT - - SØNDAG -

bt.dk/brev­kas­ser spa­en­den­de er, hvis vi tør ud­vik­le os sam­men. Hvis vi kan. For det er jo ik­ke al­le, der kan det. Jeg tror, I kan vin­de me­get ved at gå på op­da­gel­se i hin­an­den. Af­prøv for­skel­li­ge små le­ge, som I sik­kert har hørt om fra an­dre. Det kan va­e­re, at du en dag kom­mer hjem med no­get le­ge­tøj, el­ler det kan va­e­re, din ko­ne skul­le over­ve­je en lil­le over­ra­skel­se en dag, hvor bør­ne­ne bli­ver pas­set. Jeg tror, I skal le­ge jer frem. Det er vig­tigt at ma­er­ke ef­ter, om I går for langt. Det er jo ik­ke sik­kert, I ta­en­der på al­le de sam­me fan­ta­si­er. Men be­gynd i det små. Gør no­get, som I må­ske ik­ke hav­de drømt om tid­li­ge­re og op­lev virk­nin­gen. Det kan jo va­e­re alt li­ge fra elskov på stran­den til at bin­de ha­en­der­ne for­sig­tigt på ryg­gen, el­ler hvad ved jeg. Jeg sy­nes, det er dej­ligt for jer, at I kan fav­ne op­le­vel­sen med nys­ger­rig­hed. Glem ham kol­le­ga­en. Din ko­ne har gjort det helt rig­ti­ge ved at af­vi­se ham, og det er da sim­pelt­hen så prisva­er­digt, at hun har for­talt dig, hvad det gjor­de ved hen­de. Nu har du mu­lig­he­den for at ero­bre en ny plads hos hen­de. Jeg øn­sker dig alt det bed­ste med net­op den ud­for­dring, som jo rent fak­tisk har ta­endt dig, hvis jeg for­står dig ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.