Vi trod­ser ter­ror

Dan­sker­nes rej­se­lyst er for­holds­vis upå­vir­ket trods en blo­dig som­mer med fle­re ter­r­or­an­greb på eu­ro­pa­ei­sk jord, vi­ser un­der­sø­gel­se

BT - - REJSER -

Kun for en ud af fi­re har som­me­rens ter­r­or­an­greb og po­li­ti­ske uro haft be­tyd­ning for fe­ri­e­pla­ner­ne. Vi er nem­lig ble­vet ha­er­de­de og er sam­ti­dig og­så go­de køb­ma­end. Er der et godt til­bud på hyl­der­ne hos lan­dets char­ter­bu­reau­er, så er vi hur­ti­ge til at ta­ge af­sted.

Det er kon­klu­sio­nen ef­ter et mø­de i for­e­nin­gen Dan­ske Rej­sejour­na­li­ster, hvor fle­re af lan­dets rej­se­bu­reau­er gjor­de bo­et op ef­ter en dansk som­mer, der har sendt ti­tu­sin­der af dan­ske­re på flugt – ik­ke fra ter­ror, men fra regn i stri­de strøm­me.

Trods en uro­lig ver­den sy­nes dan­sker­nes rej­se­lyst langt hen ad vej­en upå­vir­ket, og char­ter­bu­reau­er­ne for­ven­ter igen i år at sen­de over 1 mio. dan­ske­re til Sy­dens sol.

»Vi vil ik­ke la­de os skra­em­me. Så selv om dan­sker­ne na­tur­lig­vis re­a­ge­rer, når der sker ek­sem­pel­vis ter­r­or­an­greb rundt om­kring, så er det og­så me­get hur­tigt til­ba­ge til ’bu­si­ness as usu­al’,« for­kla­rer Pe­der Horns­høj, di­rek­tør i Bra­vo Tours, og som ek­sem­pel na­ev­ner han bl.a., at en pris på 1.300 kr. for en uges fe­rie i Tyr­ki­et på et fi­re- el­ler fem­stjer­net ho­tel får de fle­ste til at glem­me alt om ter­ror og po­li­tisk uro: »Så vil de ba­re af sted.« Po­li­tisk uro Net­op Tyr­ki­et har dog lidt kraf­tigt un­der den po­li­ti­ske uro, der har va­e­ret den­ne som­mer, og fle­re ter­r­or­an­greb i bl.a. stor­by­en Istan­bul. Ef­ter­spørgs­len til Tyr­ki­et er fal­det med 40 pct. i for­hold til sid­ste år, på­pe­ger Jan Ven­del­bo, di­rek­tør i Spies, der sam­ti­dig forta­el­ler, at ud­vik­lin­gen bl.a. har be­ty­det, at ik­ke fa­er­re end 1.300 ho­tel­ler net­op nu er til salg i Ala­nya. Al­li­ge­vel ven­tes na­e­sten 200.000 dan­ske­re at ta­ge på fe­rie i Tyr­ki­et i år:

»Vi har solgt stort set al­le vo­res rej­ser til Tyr­ki­et, men ty­pisk med me­get sto­re ra­bat­ter, og der er da hel­ler ik­ke p.t. no­get an­det rej­se­mål, hvor­til man får så me­get for pen­ge­ne.«

Det er Spies, der, gen­nem sit så­kald­te rej­se­pa­nel, har la­vet un­der­sø­gel­sen, som vi­ser, at ter­ror for 75 pct. af dan­sker­ne ik­ke har haft be­tyd­ning for fe­ri­e­pla­ner­ne. Na­e­sten 9.000 har del­ta­get i un­der­sø­gel­sen, hvor del­ta­ger­ne og­så blev spurgt til, hvor­vidt re­li­gion i et fe­ri­eland har ind­fly­del­se på val­get af desti­na­tion. Her­til sva­re­de 54 pct. nej, mens 41 pct. sva­re­de ja.

Klas­si­ske rej­se­mål som Spa­ni­en, her­un­der bl.a. Mall­orca, le­ver højt på, at der er uro og ter­ror an­dre ste­der i ver­den. Har du be­søgt den po­pu­la­e­re span­ske mid­del­hav­sø den­ne som­mer, har du sik­kert følt tra­engs­len på egen krop. En ten­dens, der ser ud til at fort­sa­et­te i 2017. Og pri­ser­ne skru­es i vej­ret. De dan­ske char­ter­bu­reau­er er da og­så i evig jagt ef­ter al­ter­na­ti­ver – men et nyt Mall­orca er ik­ke nemt at fin­de, li­ge­som dan­sker­ne er me­get tra­di­tio­nel­le i de­res valg. Bul­ga­ri­en bur­de f.eks. va­e­re et op­lagt og bud­get­ven­ligt al­ter­na­tiv i som­me­ren 2017, men in­ter­es­sen sy­nes ik­ke im­po­ne­ren­de.

Og skal det hand­le om sol til vin­ter – hvor he­le 85 pct. i Spies-un­der­sø­gel­sen forta­el­ler, at uro­lig­he­der ik­ke rig­tig får dem til at aen­dre pla­ner, sy­nes de fa­er­re­ste dan­ske­re pa­ra­te til at over­ve­je al­ter­na­ti­ver. Selv en ef­ter­hån­den pris­ven­lig og sik­ker desti­na­tion som Du­bai lok­ker ik­ke for al­vor dan­sker­ne, vi­ser un­der­sø­gel­sen.

Tre ud af fi­re la­der ik­ke de­res fe­ri­edrøm­me bli­ve spo­le­ret af frygt for ter­ror. Vi vil af sted til sol, var­me og vand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.