Kor­si­ka for den so­lo-

BT - - REJSER -

SINGLEFERIE fle­re, og for man­ge er det ta­et på at va­e­re et skra­eks­ce­na­rie at skul­le va­e­re ale­ne blandt par og fa­mi­li­er, som hyg­ger sig sam­men, og som ik­ke nød­ven­dig­vis har lyst el­ler over­skud til at in­vol­ve­re sig med an­dre.

Har man lyst til at rej­se af sted ale­ne som sing­le, men ger­ne vil va­e­re sam­men med an­dre på rej­sen, be­hø­ver man dog ik­ke fortviv­le, selv om ud­bud­de­ne hos de fle­ste bu­reau­er er sta­er­kt be­gra­en­se­de – ik­ke mindst i højsa­e­so­nen, hvor det er fa­mi­lie­pu­bli­kum­met, der na­e­sten ude­luk­ken­de til­go­de­ses. Blandt mu­lig­he­der­ne er at mel­de sig til run­drej­ser el­ler f.eks. cy­kel- el­ler van­dre­fe­ri­er, hvor der of­te vil va­e­re an­dre en­li­ge med, og hvor der ty­pisk hur­tigt vok­ser et fa­el­les­skab op om­kring de op­le­vel­ser, man har sam­men. En­kel­te bu­reau­er til­by­der imid­ler­tid og­så egent­li­ge sing­le­rej­ser, og bå­de Na­da­na Tours og Ru­by Rej­ser har gjort sig til eks­per­ter in­den for for­skel­li­ge for­mer for fa­el­les­rej­ser og sing­le­rej­ser.

Ru­by Rej­ser har i 15 år til­budt rej­ser, der hen­ven­der sig til voks­ne sing­ler, og BT Rej­ser er ta­get med på en af tu­re­ne til Kor­si­ka – og ik­ke for at tjek­ke ba­de­vandstem­pe­ra­tu­ren, men for at fin­de ud af, hvad det er, som den­ne fe­ri­e­form, der tid­li­ge­re na­er­mest har va­e­ret ta­bu­i­se­ret, har at til­by­de. Skøn­he­dens Ø Her står vi så. Lidt usik­re og be­k­lem­te. Net­op lan­det i Ba­stia på Kor­si­ka ef­ter en tur med SAS og mø­der for før­ste gang vo­res rej­se­fa­el­ler. Lidt stil­le er vi i star­ten – og­så un­der den to ti­mer lan­ge bus­trans­fer til Al­ga­jo­la på den nord­ve­st­li­ge si­de af øen, der gan­ske for­stå­e­ligt kal­des Skøn­he­dens Ø.

Det er spek­taku­la­e­re na­turs­ce­ne­ri­er, der ud­spil­ler sig for vo­res øj­ne, som snak­ken ta­ger fat, og ge­nert­he­den for­svin­der. Og der går ik­ke man­ge ti­mer, før vi med hja­elp fra Ru­by Rej­sers sø­de og ener­gi­ske gu­i­der Sandra og An­ne-Li­se er ble­vet en ri­me­lig fast­tøm­ret grup­pe.

14 del­ta­ge­re er vi, de fle­ste i al­de­ren 45-65, 12 kvin­der og 2 ma­end. En al­ders- og køns­for­de­ling, som er me­get ty­pisk for rej­ser­ne til net­op Kor­si­ka, som da hel­ler ik­ke bør va­e­re det op­lag­te valg, hvis man med val­get af singleferie hå­ber at kun­ne fin­de en ka­e­re­ste. Det sker da, at nog­le fin­der sam­men, forta­el­ler gu­i­der­ne, men det er me­re und­ta­gel­sen end reg­len. Ga­ester­ne er me­d­ar­ran­gø­rer Tu­rens ene­ste rig­ti­ge skuf­fel­se kom­mer ved an­kom­sten til vo­res fe­ri­e­sted L’Esca­le. En no­get uchar­me­ren­de sam­ling af små ’stran­dra­ek­ke­hu­se’, som Ru­by Rej­ser med velvalg­te ci­ta­tions­tegn, be­skri­ver det i ka­ta­lo­get. Der er vel ret be­set me­re ta­le om ba­rak­ker, og va­e­rel­ser­ne er ind­ret­tet gan­ske spartansk. Men, men, men: Be­lig­gen­hed, be­lig­gen­hed, be­lig­gen­hed, som det hed­der i dag, og her ta­ger L’Esca­le før­ste­pri­sen.

Fe­ri­e­ste­det er byg­get di­rek­te på stran­den vis-a-vis den lil­le fa­est­nings­by Al­ga­jo­la, og ha­vets stil­le bru­sen bli­ver bag­grunds­mu­sik­ken for vo­res man­ge op­le­vel­ser.

Som al­le an­dre fe­ri­e­for­mer hand­ler en stor del af ugen om at op­le­ve om­eg­nens se­va­er­dig­he­der, ba­de, spi­se godt, og hvis be­ne­ne og kon-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.