-rej­sen­de

BT - - REJSER -

di­tio­nen er til det; at ta­ge på nog­le af de ak­ti­ve ud­flug­ter, som gu­i­der­ne står for, og hvor der by­des på bl.a. van­dre- og cy­kel­tu­re i bjer­ge­ne. Men me­re end det. Vi er nem­lig ik­ke kun fe­ri­e­ga­e­ster, men så at si­ge me­d­ar­ran­gø­rer. Al­le har vi dag­li­ge ar­bejds­op­ga­ver og an­svar for og­så at by­de ind med idéer til ud­flug­ter og an­dre op­le­vel­ser. En­ten for he­le grup­pen el­ler i små grup­per – alt ef­ter lyst, tid og in­ter­es­ser. Mad­mor går for­re­st Ik­ke mindst ma­den kra­e­ver en vis ind­sats af grup­pen, selv om An­ne-Li­se, der er med me­re som mad­ko­or­di­na­tor end egent­lig gu­i­de, tra­ek­ker det helt sto­re la­es og er en fan­ta­stisk ar­bejds­bi. I køkkenet så­vel som når hun går for­re­st i bjer­ge­ne og opild­ner os til at kla­re de na­e­ste stig­nin­ger.

Hun be­gyn­der ger­ne med en duk­kert i det fri­ske Mid­del­hav, in­den so­len står op, og her­ef­ter er hun i sving i køkkenet og for­be­re­der mor­gen­mad og sa­et­ter ’os fri­vil­li­ge’ i sving. På skift er vi fi­re-fem styk­ker, der hja­el­per til i for­bin­del­se med da­gens tre ho­ved­må­l­ti­der.

To af­te­ner hol­der vi fri og går i sam­let flok på re­stau­rant. Be­stemt og­så hyg­ge­ligt, men det slår nu ik­ke ’hjem­mela­vet’ mad a la An­ne-Li­se, når den ind­ta­ges i sol­ned­gan­gen i san­det ved vo­res va­e­rel­ser med ha­vet som na­er­me­ste na­bo. Der er vel na­er­mest cam­pings­tem­ning over de op­le­vel­ser. Selv af­ryd­nin­gen og op­va­sken går na­e­sten som en leg, når man for­står at de­les om op­ga­ver­ne, har få­et lidt vin in­den­bords og ef­ter­føl­gen­de kan sva­le sig i det nu mør­ke Mid­del­hav un­der en stjer­ne­be­strø­get him­mel­dug. I fri­gear he­le vej­en I lø­bet af ugen kan man del­ta­ge i fle­re sto­re fa­el­les­ud­flug­ter, men man kan og­så på egen hånd el­ler i min­dre grup­per be­sø­ge f.eks. to af Ba­lag­ne­om­rå­dets lidt stø­re by­er, Cal­vi og Ile Rous­se. Et lil­le lo­kalt­og for­bin­der via et trin­bra­et ud for L’Esca­le os med en om­ver­den, som be­stemt er va­erd at gå på op­da­gel­se i. Sing­le­fe­ri­ens høj­de­punk­ter er imid­ler­tid me­get be­teg­nen­de net­op fa­el­les­skabs­op­le­vel­ser­ne. Om det så er med van­dre­stok el­ler op­va­skebør­ste i hån­den! El­ler må­ske med god tråd i pe­da­ler­ne.

Sig­na­tu­ren til den­ne ar­ti­kel var ik­ke mindst be­gej­stret for en frem­ra­gen­de tur op og ind i Ba­lag­nes bag­land.

Før­ste del af tu­ren fo­re­gik hel­dig­vis i mi­ni­bus til Ol­mi Ca­pel­la, hvor vi i na­e­sten 1.000 me­ters høj­de hop­pe­de på cyk­ler­ne og så el­lers stort set kun­ne la­de os tril­le he­le vej­en ned igen gen­nem hyg­ge­li­ge små­by­er og gen­nem smuk­ke land­ska­ber med svim­len­de ud­sig­ter. En så­dan tur i fri­gear vil helt sik­kert – i hvert fald for en stund – få en til at glem­me alt om den ene­ste ene …

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.