PANDERYNKER FØR POR­TO

FC Kø­ben­havn ta­ger hul på Cham­pions Le­ague med en 2-0sejr over OB – en sejr, der bur­de ha­ve va­e­ret me­get stør­re

BT - - SPORTEN - BRAENDTE CHAN­CER Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk

Vi har man­ge ind­la­eg, men vo­res forwards er alt for stil­le­stå­en­de. Jeg vil ger­ne ha­ve, at bol­de­ne kom­mer, hvor de gør, men an­gri­ber­ne skal kom­me lø­ben­de ind i dem. De skal lø­be ind i zo­nen, så sco­rer de, så det skal vi gø­re bed­re Stå­le Sol­bak­ken

Ta­bel­len ly­der al­drig, si­ger ord­s­pro­get. Og hvis det er sandt, kan FC Kø­ben­havn-spil­ler­ne med stor selv­til­lid dra­ge mod Por­to og Cham­pions Le­ague-to­ner­ne, når det ons­dag går løs på den sto­re sce­ne.

2-0 over OB og en top­pla­ce­ring i Su­per­liga­en er pra­e­cis, som kø­ben­hav­ner­ne vil ha­ve det.

Hvis det al­li­ge­vel rum­ler lidt i ma­ven ef­ter gårs­da­gens sejr i Par­ken, er det, for­di re­sul­ta­tet in­gen­lun­de forta­el­ler den ful­de hi­sto­rie om FC Kø­ben­havns pra­e­sta­tion. Den vak­te nem­lig bå­de fru­stra­tio­ner og høj puls hos de dan­ske me­stre.

Tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken hav­de i de tre fo­re­gå­en­de kam­pe ef­ter­lyst ef­fek­ti­vi­tet hos hol­det, der sid­ste sa­e­son score­de fle­re mål end no­gen an­dre. Al­li­ge­vel blev han i går holdt på pi­ne­ba­en­ken i 87 sti­ve mi­nut­ter. 24 af­slut­nin­ger mod mål skul­le hans folk bru­ge, før for­løs­nin­gen kom på et straf­fes­park, som Ludwig Au­gustin­s­son trods alt ik­ke mis­brug­te.

Si­den fik An­dreas Cor­ne­li­us og­så hul på byl­den, men det fjer­ne­de ik­ke pan­de­ryn­ker­ne hos nor­ske Sol­bak­ken.

»Vi får jo ik­ke ot­te, ni, 10 sto­re chan­cer i Por­to. Det sker sim­pelt­hen ik­ke. Vi har man­ge ind­la­eg, men vo­res forwards er alt for stil­le­stå­en­de. Jeg vil ger­ne ha­ve, at bol­de­ne kom­mer, hvor de gør, men an­gri­ber­ne skal kom­me lø­ben­de ind i dem. De skal lø­be ind i zo­nen, så sco­rer de, så det skal vi gø­re bed­re,« si­ger han og løf­ter pe­ge­fin­ge­ren over for sin of­fen­si­ve ka­e­de:

»Det er vig­tigt, at spil­ler­ne ik­ke la­ver ali­bi­af­slut­nin­ger, og at de fort­sa­et­ter med at ska­be chan­cer og op­sø­ge de far­li­ge om­rå­der.«

Af­gø­ren­de ak­tør

Det for­lø­sen­de scor­ing kom ef­ter en ak­tion, hvor Tho­mas Dela­ney end­nu en­gang var den af­gø­ren­de ak­tør.

FCK-an­fø­re­ren var ef­ter kam­pen ae­r­ger­lig over, at det skul­le kom­me så vidt, at tin­ge­ne blev spa­en­den­de i en kamp, hvor han og hold­kam­me­ra­ter­ne hav­de va­e­ret to­talt do­mi­ne­ren­de i langt stør­ste­delen af kam­pen. Ta­ger vi ba­re en hur­tig gen­nem­gang af 1. halv­leg, gi­ver det et godt bil­le­de af, hvor ube­sva­e­ret det he­le hav­de va­e­ret for FCKer­ne, hvis de hav­de sco­ret på ba­re et par af de­res mu­lig­he­der.

Vi be­gyn­der ef­ter et lil­le kvar­ter, hvor An­dreas Cor­ne­li­us he­a­der et hjør­ne­s­park ned for fød­der­ne af An­dri­ja Pav­lovic, der helt fri spar­ker bol­den langt over mål på kan­ten af det lil­le felt. Spo­ler så hur­tigt frem til det 28. mi­nut, hvor Benja­min Ver­bic van­drer på tva­ers af fel­tet og får bol­den ser­ve­ret i fri po­si­tion i ven­stre si­de. Slove­ne­ren spar­ker fladt, men li­ge for­bi. Mi­nut­tet se­ne­re ka­no­ne­rer Pe­ter An­ker­sen et fris­park på over­lig­ge­ren. I det 36. mi­nut sny­der An­dri­ja Pav­lovic to mand med flot­te dri­blin­ger i luf­ten, men af­slut­nin­gen er svag. Li­ge på Gryte­bust, sta­dig in­gen mål. Yder­li­ge­re tre mi­nut­ter se­ne­re: FC Kø­ben­havn pres­ser højt, og Tho­mas Dela­ney vin­der bol­den. I et kon­traan­greb spil­ler han Cor­ne­li­us helt blank, men og­så han af­slut­ter svagt. Igen li­ge på OBs nor­ske må­l­mand.

I den­ne pe­ri­o­de har OB ik­ke et for­søg i den mod­sat­te en­de af ba­nen.

Ud­for­drin­gen

»Jeg er så­dan set li­geg­lad med, hvor­når vi sco­rer må­le­ne,« si­ger Tho­mas Dela­ney.

»Men jeg er ik­ke li­geg­lad med, hvor man­ge chan­cer vi bru­ger på at sco­re dem, så det er vo­res pro­blem. Det er ik­ke no­get, man kan tra­e­ne. Ud­for­drin­gen lig­ger hos an­gri­ber­ne. Pav­lovic ved godt, at han skal sco­re i dag, men ind­til ons­dag har han må­ske fem mi­nut­ters af­slut­nings­tra­e­ning, så der er ik­ke så me­get at gø­re. Det er et ta­et pro­gram. Der er na­er­mest fle­re kam­pe end tra­e­nin­ger, så vi må sat­se på, at vi gør det rig­tigt,« si­ger lands­holds­spil­le­ren.

Kam­pen mod OB var sam­ti­dig og­så Ras­mus Fal­ks før­ste mø­de med sin barn­dom­s­klub si­den skif­tet i som­mer. En op­le­vel­se han kald­te ’spe­ci­el’.

Han fik først ef­ter en god ti­me lov til at for­sø­ge at gø­re det on­de mod si­ne gam­le hold­kam­me­ra­ter, men hel­ler ik­ke han hav­de hel­det med sig og le­ve­re­de en an­no­nym ind­sats. Han forta­el­ler, at den mang­len­de ef­fek­ti­vi­tet er et te­ma i FCK-trup­pen.

»Vi har skabt man­ge chan­cer i stort set al­le kam­pe, vi har spil­let, men vi har ik­ke va­e­ret ef­fek­ti­ve nok, og det bli­ver vi nødt til på et tids­punkt, hvis vi og­så skal vin­de kam­pe i Cham­pions Le­ague,« si­ger han.

Ludwig Au­gustin­s­son brø­ler for­lø­sen­de, ef­ter at han på straf­fes­park har bragt FCK for­an – blot tre mi­nut­ter før tid. FO­TO: OLAFUR STEINAR GESTSSON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.