Ødelagt OBti­mis­me

BT - - SPORTEN - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk

Op­ti­mis­men spi­re­de i OB, da hol­det gik ind til sa­e­so­nen. Ef­ter en mel­lem­sa­e­son med plads til eks­pe­ri­men­ter og finju­ste­ring af spil­lesti­len, hav­de man tid­ligt i trans­fer­vin­du­et med held hen­tet spil­le­re hånd­pluk­ket af tra­e­ner Kent Ni­el­sen.

Ru­ti­ne­re­de, kend­te an­sig­ter som Ken­neth Emil Pe­ter­sen og Ras­mus Jöns­son kry­dret med ung kva­li­tet fik drøm­me om et gen­syn med Su­per­liga-top­pen til at blom­stre, og eks­per­ter til at min­de om de mirak­ler, Kent Ni­el­sen tid­li­ge­re har la­vet i AaB.

Det var dog alt sam­men, in­den bol­den be­gynd­te at rul­le. Nu ot­te kam­pe in­de i sa­e­so­nen er det helt an­dre sor­te skyer, der hvi­ler over Oden­se, og det selv­om re­sten af Dan­mark er ramt af strå­len­de sen­som­mer­vejr.

Ef­ter gårs­da­gens ne­der­lag i Par­ken, hvor FC Kø­ben­havn var uga­est­fri va­ert, er det ke­de­li­ge fak­tum, at det blot er ble­vet til en en­kelt sejr for OB i Su­per­liga­en.

Kent Ni­el­sen er­ken­der, at hans hold har haft det sva­e­re­re end for­ven­tet.

»Vi ta­en­ker selv­føl­ge­lig på slut­pro­duk­tet, og det er vi ik­ke til­fred­se med. Vi har he­le ti­den sagt, at vi går ef­ter top 6. Det er jo ik­ke den her kamp (mod FC Kø­ben­havn, red.), som vi ik­ke be­står. Det er nog­le af de an­dre, hvor vi ik­ke har va­e­ret go­de nok til at ud­nyt­te vo­res chan­cer, for vi fø­ler fak­tisk, at vi har skabt de chan­cer, der skal til. Vi har ik­ke va­e­ret dyg­ti­ge nok til at va­re­ta­ge dem,« si­ger han.

De chan­cer, Kent Ni­el­sen ta­ler om, er kom­met i kam­pe mod hold, som man skal slå, hvis man vil med i mester­skabs­slut­spil­let. Der­for må det va­e­re be­kym­ren­de for OB-tra­e­ne­ren at kig­ge på det kom­men­de pro­gram, hvor bå­de FC Midtjyl­land, AaB og Brønd­by ven­ter.

»Vi fø­ler sta­dig, at vi har po­ten­ti­a­let. Vi er fuld­sta­en­dig af­kla­ret med, at det er for lidt, og der er in­gen tvivl om, at det hav­de hjul­pet os med et po­int i dag (i går, red.). Vi kan gø­re os selv en stor tje­ne­ste ved snart at få en sejr,« si­ger Kent Ni­el­sen.

• Sa­e­so­nen har hidtil ik­ke va­e­ret som øn­sket for OB, og ch­eftra­e­ner Kent Ni­el­sen hå­ber, at der snart kom­mer en op­mun­tring med en sejr. FO­TO: CLAUS FI­SKER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.