Vildt co­me­ba­ck

BT - - SPORTEN -

ET SULTENT HOLD godt kan bli­ve op ad bak­ke, og at vi må­ske skul­le aen­dre no­get i pau­sen. Vi var OK med, men tak­tisk hav­de vi stå­et godt. Så spar­ker De­b­le to van­vit­ti­ge kas­ser ind, men det lig­ger i bag­ho­ve­det på spil­ler­ne, at vi godt kan kom­me til­ba­ge, selv­om vi er bag­ud med to mål,« si­ger Hor­sen­stra­e­ne­ren.

Før­ste halv­legs sto­re op­le­vel­se var nem­lig vi­bor­gen­ser­nes Ser­ge Jeg er sinds­sygt glad på hans veg­ne, at han la­ver så­dan et mål, for han har fortjent at la­ve fle­re mål ge­ne­relt De­b­le, der net­te­de på for­nem­ste vis to gan­ge med få mi­nut­ters mel­lem­rum i før­ste halv­leg, hvor det var ivo­ri­a­ne­rens pra­e­ci­se ven­stre fod, der ud­pla­ce­re­de Ni­ck­las Dan­ne­vang i Hor­sens-må­let.

Ga­ester­nes Las­se Kry­ger steg op for­an Vi­borg-ke­e­per Pe­ter Fri­is Jen­sen på et hjør­ne­s­park og re­du­ce­re­de fø­rin­gen et kvar­ter før pau­sen.

I an­den halv­leg pres­se­de Hor­sens me­re og me­re på. Først kun­ne ind­skif­te­de Kjartan Fin­n­bo­ga­son ek­se­kve­re på et straf­fes­park, som Pe­ter Fri­is Jen­sen klod­set be­gik ef­ter 63 mi­nut­ter. Sublim Bjer­re­gaard-kas­se Få mi­nut­ter se­ne­re la­ve­de Bjer­re­gaard sit ge­ni­a­le mål til 3-2 og gjor­de Hor­sens-co­me­ba­ck­et til en re­a­li­tet – til stor gla­e­de for Bo Hen­rik­sen.

»Det er så tek­nisk højt ni­veau, det før­ste han la­ver og så med en flot af­slut­ning, som han hol­der ne­de. Det er så unikt og sublimt og no­get, man kun kan drøm­me om. Jeg er sinds­sygt glad på hans veg­ne, at han la­ver så­dan et mål, for han har fortjent at la­ve fle­re mål ge­ne­relt,« sag­de Bo Hen­rik­sen.

Med få mi­nut­ter til­ba­ge kun­ne Las­se Kry­ger kro­ne en flot ind­sats med sit an­det mål til slut­re­sul­ta­tet 4-2, og det gav der­med Hor­sens den tred­je sejr i streg. Så det er sjovt at va­e­re ’Den Gu­le Fa­re’ for ti­den.

»Vi har få­et no­get tro og fø­ler, at vi kan va­e­re med, og så kan vi ska­be no­get. Vi tror, vi kan vin­de hver gang. Vi ved godt, FC Kø­ben­havn nok er fa­vo­rit­ter mod os i na­e­ste run­de, men når det er sagt, går vi ud for at vin­de. Det bli­ver ik­ke sjovt for dem at gå ud på Ca­sa Are­na og mø­de et sultent hold. Vi gla­e­der os over at va­e­re ir­ri­te­ren­de,« sag­de en til­freds Bo Hen­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.