Fi­s­cher star­te­de... og tab­te

BT - - SPORTEN -

Dan­ske Erik Svi­at­chen­ko spil­le­de i øv­rigt he­le kam­pen ved si­den af den tid­li­ge­re Ar­se­nal, Man­che­ster Ci­ty og Li­ver­pool-spil­ler Ko­lo Touré i Cel­ti­cs mid­ter­for­svar. Svi­at­chen­ko har el­lers brugt en del tid på ba­en­ken ef­ter at va­e­re kom­met til­ba­ge ef­ter en ska­de. Men det må si­ges at va­e­re et godt sig­nal, at Cel­tic-ma­na­ger Bren­dan Rod­gers va­el­ger at sat­se på dan­ske­ren i stor­kam­pen.

Og Rod­gers, der i sin tid i Li­ver­pool blev be­ryg­tet for sit over­drev­ne brug af su­per­la­ti­ver, spa­re­de ik­ke på til­la­egs­or­de­ne ef­ter kam­pen.

»Det var en fan­ta­stisk dag for klub­ben og for hol­det. Det var en ut­ro­lig hold­pra­e­sta­tion. hvis man ta­en­ker på al­le de rej­se­da­ge, hol­det har haft den se­ne­ste tid. At kom­me til­ba­ge og le­ve­re på det­te ni­veau med så­dan en ener­gi er en unik hold­pra­e­sta­tion,« sag­de Rod­gers til Cel­ti­cs hjem­mesi­de ef­ter tri­um­fen. Det var en fan­ta­stisk dag for klub­ben og for hol­det. Det var en ut­ro­lig hold­pra­e­sta­tion I Ran­gers-lej­ren men­te ma­na­ger Mark War­bur­ton, at hans hold var ble­vet straf­fet me­get i en el­lers li­ge kamp. »Men mål aen­drer kam­pe, og det må vi respek­te­re. Vi bli­ver nødt til at va­e­re bed­re i kam­pe som den­ne,« sag­de han til sin klubs hjem­mesi­de. Med sej­ren kon­so­li­de­rer Cel­tic po­si­tio­nen som liga­duks. Hol­det har mak­si­ma­le 12 po­int ef­ter fi­re kam­pe. Glas­gow Ran­gers er på tred­je­plad­sen med ot­te po­int for fem kam­pe. Vik­tor Fi­s­cher vi­ste i Dan­marks land­skamp mod Ar­men fin form, og det blev han be­løn­net for i går, da han for før­ste gang star­te­de ind for sin nye klub, Mid­dles­brough. Men på trods af en god ind­sats af dan­ske­ren tab­te Pre­mi­er Le­ague-op­ryk­ker­ne med 1-2 hjem­me mod Crystal Pa­la­ce.

Bri­an Laud­rup (Ran­gers) Ul­rik Laur­sen (Cel­tic) Morten Wieg­horst (Cel­tic) Pe­ter Lø­ven­krands (Ran­gers) Marc Rie­per (Cel­tic) Tho­mas Gra­ve­sen (Cel­tic) Erik Bo An­der­sen (Ran­gers) Morten Dun­can Ras­mus­sen (Cel­tic) Erik Svi­at­chen­ko (Cel­tic/th.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.