PEP TOG FØR­STE

BT - - SPORTEN -

højt, at man selv som tv-se­er in­di­mel­lem måt­te snap­pe ef­ter vej­ret.

Ci­tys be­løn­ning kom ef­ter 15 mi­nut­ter. Ke­vin De Bruy­ne fik li­ge stuk­ket den lan­ge tå­negl ind for­an en snor­ken­de Da­ley Blind i Uni­ted­for­sva­ret, og så var bel­gi­e­ren plud­se­lig ale­ne mod David de Gea, som ga­et­te­de for­kert ved af­slut­nin­gen. 1-0 til Ci­ty, og på si­de­linj­en kog­te José Mourin­ho.

Og po­rtu­gi­se­rens tem­pe­ra­ment blev for al­vor ud­for­dret, da ni­ge­ri­an­ske Ke­le­chi Ihe­a­na­cho, der hav­de er­sat­tet ka­ran­ta­e­ne­ram­te Ser­gi Agüero i Ci­ty-an­gre­bet, for­dob­le­de ude­hol­dets fø­ring 20 mi­nut­ter se­ne­re.

Det var en spøjs si­tu­a­tion, hvor al­le - in­klu­siv målsco­re­ren – tro­e­de, der var of­f­si­de. Men dom­mer Mark Clat­ten­burg døm­te mål, og det gjor­de han klogt i. For de lang­som­me gen­gi­vel­ser af­slø­re­de på brutal vis, at Da­ley Blind igen snor­ke­de i fel­tets høj­re si­de og der­med op­ha­e­ve­de of­f­si­den. Ik­ke så Bra­vo Der stod Ci­ty på det he­le i før­ste halv­leg. Og Uni­teds nye mil­li­ard­dren­ge Paul Pog­ba, Hen­rikh Mk­hi­tary­an og Zla­tan Ibra­him­ovic var sta­ti­ster i Ci­tys gli­den­de bold­byt­te­ri. Alt­så li­ge ind­til tre mi­nut­ter før pau­sen. hvor Ci­tys må­l­mands­de­butant, Clau­dio Bra­vo, helt ufor­stå­e­ligt be­gav sig langt ud i fel­tet for at gri­be et højt ind­la­eg. Det var en la­e­re­streg for må­l­man­den, der net­op er kom­met til fra FC Bar­ce­lo­na. I Eng­land er må­l­ma­en­de­ne ik­ke be­skyt­tet på sam­me må­de, som de er i Spa­ni­en. Og Bra­vo kom i du­el med et par Uni­ted-spil­le­re og end­te med at ta­be bol­den ned for fød­der­ne af Zla­tan Ibra­him­ovic, der over­le­gent halv­flug­te­de bol­den i mål.

Der var i det he­le ta­get ik­ke me­get ’bra­vo’ over Ci­ty-må­l­man­dens ind­sats i går. Han slap mu­lig­vis for et rødt kort, da han i an­den halv­leg gik ned i en to­fods-ta­ck­ling på Way­ne Roo­ney, ef­ter at Bra­vo hav­de for­søgt sig med en fiks dri­bling i en si­tu­a­tion, hvor de fle­ste en­gel­ske må­l­ma­end sand­syn­lig­vis hav­de valgt at los­se. Mourin­ho var ihvert­fald ik­ke i tvivl om, at Uni­ted var ble­vet snydt.

»Mark (Clat­ten­burg, kam­pens dom­mer, red.) la­ve­de to sto­re fejl. Clau­dio Bra­vo-si­tu­a­tio­nen er til straf­fe og rødt kort. Hvis én af mi­ne spil­le­re - ek­sem­pel­vis Roo­ney el­ler Fel­lai­ni - hav­de gjort det midt på ba­nen, var der ble­vet dømt fris­park og rødt kort.«

Uni­teds pres før­te til ad­skil­li­ge kon­tra­chan­cer til Ci­ty, som ga­ester­ne dog ik­ke for­må­e­de at ud­nyt­te. Og det var det ene­ste hår i sup­pen for Pep Gu­ar­di­o­la.

»Vi hav­de så man­ge kon­traan­greb, at vi bur­de ha­ve dra­ebt kam­pen. Vi var ik­ke per­fek­te på den sid­ste del af ba­nen, men al­li­ge­vel ta­ger vi til et af de bed­ste sta­dio­ner i ver­den og vin­der. Vi er gla­de.« Man­che­ster Uni­ted - Man­che­ster Ci­ty

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.