Den na­e­ste kamp er al­tid den vig­tig­ste. 8. ok­to­ber i Warszawa. Med el­ler uden Bendt­ner...

BT - - SPORTEN -

YNGSTE START-11’ER SI­DEN 1970, da Dan­mark sid­ste søndag lag­de fra land i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen med en knu­sen­de sik­ker 1-0-sejr over Ar­me­ni­en. Et bra­endt straf­fes­park, hug på over­lig­ge­ren og helt su­ve­ra­ent over­tag, in­den en gi­gan­tisk for­svars­brø­ler kun­ne ha­ve ko­stet det he­le. En rin­ge mod­stan­der, men trods alt op­løf­ten­de. End­nu me­re fi­re da­ge se­ne­re, da de yn­gre U21-dren­ge be­vi­ste, at ta­lent­mas­sen i dansk fod­bold er uomt­vi­ste­lig med en 3-1-sejr over Ru­ma­e­ni­en og tid­lig ind­løst bil­let til EM-slut­run­den na­e­ste som­mer.

EN NY BEGYNDELSE. El­ler helt of­fi­ci­elt ’En del af no­get stør­re’ og nu og­så det na­tio­nal­ro­man­ti­ske og må­ske li­ge lov­lig støv­le­tramps­ag­ti­ge hash­tag til brug på so­ci­a­le me­di­er ’Vi er dan­sker­ne’. I hvert fald en ung begyndelse i det, der na­tur­lig­vis er en fort­sa­et­tel­se. Fod­bold er ik­ke hi­sto­ri­e­løs, og man be­gyn­der ik­ke ba­re for­fra.

SÅ­LE­DES KAN TILSTANDEN og­så hur­tigt ta­ge en u-ven­ding. Bå­de for lands­hol­det og i DBU­for­stand. Nej, Ha­rei­de ven­der na­ep­pe til­ba­ge til Ol­sens 4-3-3-op­fat­tel­se af spil­lets bol­dom­gang, og DBU kan ik­ke stem­me på Mi­chel Plat­i­ni ved na­e­ste uges UEFA-pra­esi­dentvalg. Men ugens gang gav al­li­ge­vel et hint om, at alt på sin vis kan va­e­re ved det gam­le. Alt­så, at UEFA ik­ke har aen­dret sig en tød­del, og Ni­ck­las Bendt­ner spil­ler helt på top­pen på lands­hol­det.

LUR MIG, OM ik­ke Bendt­ner får hak­ket nog­le kas­ser ind i Cham­pions­hip for Not­ting­ham Fo­rest, og selv­om Ni­co­lai Jør­gen­sen har vist loven­de tak­ter i fle­re land­skam­pe og er kom­met godt i gang i Fey­eno­ord, var der ik­ke me­get bom­ber over ham mod Ar­me­ni­en. Med Bendt­ner i kamp­form, hvor­når har han i øv­rigt li­ge va­e­ret det, er fri­stel­sen til at pla­ce­re ham ved si­den af Vik­tor Fi­s­cher til at få øje på. Må­ske al­le­re­de mod Po­len.

AK­KU­RAT SOM DE til­stra­eb­te nye ti­der i den po­li­ti­ske del af fod­bol­den ik­ke så­dan for al­vor sy­nes at vin­de ind­pas. Man kun­ne be­gyn­de helt ov­re i den olym­pi­ske fa­mi­lie, hvor IOC-pra­esi­dent Tho­mas Bach ik­ke har helt stort held med at ja­ge kor­rup­tions­spø­gel­ser på po­r­ten. Først i et do­ping­po­li­tisk kna­e­fald for rus­ser­ne op til OL i Rio, si­den med et kujo­n­ag­tigt af­bud til de pa­ra­lym­pi­ske le­ge, hvor han ri­si­ke­rer at bli­ve he­vet ind på na­er­me­ste po­li­ti­sta­tion til af­hø­ring i den bil­letskan­da­le, hans ko­mi­te-kol­le­ga lan­de­de i un­der OL. Så er der FIFA, der hel­ler ik­ke li­ge­frem glim­rer med åben­he­dens fe­je­ko­ste, selv­om der li­ge­som var be­hov for det i Sepp Blat­ters slip­strøm. BLAT­TERS MAGTKORRUMPEREDE FIN­GRE rak­te langt ind i UEFA, og her sy­nes den nyvalg­te FIFA-boss Gi­an­ni In­fan­ti­no og­så at gå på se­ri­øs hugst i et slo­vensk net­va­erk, som de se­ne­ste må­ne­der har haft nor­disk og dansk op­bak­ning. Så­gar med nor­ske me­di­ers an­tyd­ning af en dansk-norsk-svensk al­li­an­ce om et mu­ligt EM-va­ert­s­skab i 2024 el­ler 2028 hand­let af i po­r­ten med den for­hånds­fo­re­truk­ne kan­di­dat til pra­esi­dent­po­sten, Alek­s­an­der Ce­fe­rin fra Slove­ni­en. Ind­til vi­de­re med blank af­vis­ning fra DBU-bun­ke­ren, hvor­fra man i ste­det har fjer­net fo­kus på den del af det be­skid­te spil ved at pe­ge på dags­or­de­nen for den ha­es­bla­e­sen­de Cham­pions Le­ague-aen­dring, der gør det end­nu sva­e­re­re for dan­ske hold at kom­me ind i det fi­ne­ste sel­skab.

DE SE­NE­STE ÅRS og på over­fla­den vel­men­te øn­ske om et vist ren­gø­rings­v­an­vid i fod­bol­dens øver­ste or­ga­ner sy­nes li­ge så stil­le at fal­de til­ba­ge i gam­mel­kend­te møn­stre. Som om in­tet var ha­endt. Den na­e­ste kamp er al­tid den vig­tig­ste. 8. ok­to­ber i Warszawa. Med el­ler uden Bendt­ner...

FO­TO: HENNING BAGGER

Ni­ck­las Bendt­ner er med klubs­kif­tet til Not­ting­ham Fo­rest til­ba­ge i en po­si­tion, hvor han kan spil­le om at kom­me i be­tragt­ning til lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.