RANKI BAKOU, 30 ÅR

BT - - NYHEDER -

Oprin­de­ligt fra Alep­po i Sy­ri­en, hvor han ar­bej­de­de som skra­ed­der, men bor nu i Fre­de­riks­sund. Kom til Dan­mark for 22 må­ne­der si­den. Hvad sy­nes du om, at man af­hol­der en vel­komst­fest som den­ne?

»Det er dej­ligt at kom­me ud til et ar­ran­ge­ment som det­te, hvor der er mu­sik, og folk er gla­de. Her er der mu­lig­hed for, at vi kan fal­de i snak med dan­ske­re og må­ske få nye ven­ner. Og så kan vi få hja­elp til at fin­de et ar­bej­de, det er godt!« Fø­ler du dig vel­kom­men i Dan­mark?

»Ja. Jeg hø­rer, at nog­le men­ne­sker her i Dan­mark er ban­ge for flygt­nin­ge og ik­ke øn­sker os her, men jeg tror, det er et få­tal. De men­ne­sker, jeg har mødt, har va­e­ret me­get sø­de. Jeg er isa­er glad for mi­ne ven­li­ge og tå­l­mo­di­ge un­der­vi­se­re, som la­e­rer mig dansk. Det er sva­ert, men jeg vil ger­ne la­e­re det, så jeg kan fin­de et ar­bej­de, og de er en god støt­te.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.