’Bør­ne­ad­vo­kat’ får fle­re bø­der

Ad­vo­kat Gry Ram­busch be­skyld­te so­ci­al­rå­d­gi­ver for ra­cis­me

BT - - NYHEDER -

OVER STREGEN En ad­vo­kat med spe­ci­a­le i fa­mi­liesa­ger er igen lø­bet ind i en se­rie al­vor­li­ge øre­ta­e­ver. Ad­vo­kat­na­ev­net har for ny­lig på­lagt ad­vo­kat Gry Ram­busch tre bø­der for at va­e­re gå­et langt over stregen.

I of­fent­lig­he­den er hun kendt som bør­ne­ad­vo­ka­ten – og det var net­op tit­len på en se­rie tv-pro­gram­mer med hen­de i ho­ved­rol­len sid­ste år på DR2.

Blandt de se­ne­ste di­sci­pli­na­er­sa­ger har kla­ger­ne i tre for­skel­li­ge til­fa­el­de få­et med­hold i, at Gry Ram­busch har op­t­rå­dt i strid med god ad­vo­katskik. To af til­fa­el­de­ne er grove, me­ner na­ev­net.

Sam­men­lagt er der ta­le om bø­der på 160.000 kro­ner.

Straf­fen i den ene sag er på 80.000 kro­ner, for­di hun kom med grove ord om en so­ci­al­rå­d­gi­ver i en kom­mu­ne.

So­ci­al­rå­d­gi­ve­ren har til­sy­ne­la­den­de ’en sta­erk ra­ci­stisk hold­ning’, li­ge­som der utvivl­s­omt var ta­le om en ’mas­siv for­skel­s­be­hand­ling’, skrev Gry Ram­busch i en kla­ge over sags­be­hand­lin­gen.

Og­så en stri­be myn­dig­he­der og et med­lem af Fol­ke­tin­get fik til­sendt de bar­ske ord. Unø­dig og grov kra­en­kel­se Men ad­vo­ka­tens op­tra­e­den ud­gør en unø­dig og grov kra­en­kel­se af so­ci­al­rå­d­gi­ve­ren, fast­slår Ad­vo­kat­na­ev­net.

En an­den sag er endt med en bø­de på 50.000 kro­ner. Den dre­jer sig om, at Gry Ram­busch i et op­slag på Fa­ce­book har kra­en­ket en mor i en samva­er­s­sag.

Fa­cit i den tred­je er en bø­de på 30.000 kro­ner. Her er pro­ble­met, at ad­vo­ka­ten har tru­et en far med en po­li­ti­an­mel­del­se for bag­va­skel­se og injuri­er.

Dels er ad­vo­ka­ten juri­disk på gla­tis, for­di der slet ik­ke kan ind­gi­ves po­li­ti­an­mel­del­se i injuri­esa­ger, no­te­rer Ad­vo­kat­na­ev­net. Og dels har hun op­t­rå­dt tru­en­de.

I de tre sa­ger er der ta­le om en straf, der la­eg­ges oven i an­dre sank­tio­ner – alt­så om til­la­egs­bø­der. Tid­li­ge­re i år fik Ram­busch så­le­des bø­der i seks for­skel­li­ge sa­ger.

Gry Ram­busch har af­vist at ha­ve gjort no­get galt i to af de tre nye til­fa­el­de. I det tred­je har hun ik­ke sva­ret.

I en mail til Ritzau gør ad­vo­ka­ten op­ma­er­k­som på, at hun i en stri­be an­dre kla­ger er ble­vet fri­kendt.

Der er fle­re år­sa­ger til sa­ger­ne, me­ner ad­vo­ka­ten. Kli­en­ter­ne får ik­ke al­tid den rå­d­giv­ning, de øn­sker. Hun gi­ver ren be­sked. Og så er der vis­se ’of­fer­grup­per’ på Fa­ce­book:

»Her er der en sy­ge­lig ten­dens til at kla­ge over ad­vo­ka­ter med op­fun­det kla­ge­ind­hold,« skri­ver Ram­busch i mai­len.

Hvis hun vil for­sø­ge at få slå­et en streg over bø­de­r­ne, har hun mu­lig­hed for at gå i ret­ten.

FO­TO: SI­MON SKIPPER /ritzau/

Ad­vo­kat Gry Ram­busch har ho­ved­rol­len i en ra­ek­ke kla­ge­sa­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.