El­ba­eks vel­fa­erd 30 TI­MERS ARBEJDSUGE 560.000 218.000 24.315

BT - - NYHEDER -

sagt, at va­ekst ik­ke var nød­ven­digt, så vil­le dan­sker­ne for­ment­lig ha­ve haft en le­ve­stan­dard, som man ser i Ru­ma­e­ni­en og Bul­ga­ri­en,« si­ger han.

Uffe El­ba­ek har og­så sagt, at han øn­sker, at ind­komstskat­ten skal va­e­re på nul. Et for­slag, der iføl­ge Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et vil ko­ste 335 mia. kro­ner. Det gi­ver ik­ke me­get me­ning at nedsa­et­te ar­bejds­ti­den for al­le og der­med re­du­ce­re skat­te­ind­ta­eg­ter­ne Al­ter­na­ti­vets 62 si­der par­ti­pro­gram by­der ik­ke kun på en nedsa­et­tel­se af ar­bejds­ti­den til 30 ti­mer over en tiårig pe­ri­o­de, men og­så på et op­gør med den nu­va­e­ren­de so­ci­al­po­li­tik. Alternativet øn­sker at ind­fø­re en slags bor­ger­løn, som par­ti­et kal­der en ’fast ba­si­sy­del­se uden sa­er­li­ge kon­trol­for­an­stalt­nin­ger’. Ba­si­sy­del-

Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har i et svar til Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg be­reg­net, hvor man­ge pa­e­da­go­ger, sko­lela­e­re­re. sy­geple­jer­sker og sosu-as­si­sten­ter man kan få for 130 mia. kro­ner. De 130 mia. er det be­løb, som Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et vur­de­rer, at der vil mang­le på de of­fent­li­ge fi­nan­ser, hvis Al­ter­na­ti­vets for­slag om en 30 ti­mers arbejdsuge fø­res ud i prak­sis. Des­u­den har Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et be­reg­net, hvor man­ge sy­ge­hu­se, fol­ke­sko­ler og dag­in­sti­tu­tio­ner man kan dri­ve for 130 mia. kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.