’Mi­ne dren­ge er go­de til at støt­te’

BT - - NYHEDER -

Gre­vin­de Ale­xan­dra gri­ne­de og var i højt hu­mør, da hun sam­men med si­ne to søn­ner – 17-åri­ge prins Ni­ko­lai og 14-åri­ge prins Fe­lix – i går for­mid­dags span­ku­le­re­de gen­nem et sol­be­skin­net Kø­ben­havn.

Kom­men­ta­ren faldt til en mand for­an hen­de, der gik bag­la­ens med sit ka­me­ra for at fan­ge hen­de med sin lin­se, mens snø­rebån­det på hans ene sko fa­re­tru­en­de flag­re­de om­kring ham. Selv pe­ge­de gre­vin­den ned på si­ne eg­ne fød­der, der var iført et par Ec­co-sko uden snø­re, og gri­ne­de.

Søn­dag gik hun tra­di­tio­nen tro i spid­sen for Ec­cos Wal­kat­hon, der be­står af fi­re for­skel­li­ge ru­ter af veks­len­de an­tal ki­lo­me­ter gen­nem Kø­ben­havn. Gre­vin­den gik sam­men med fle­re tu­sin­de dan­ske­re den seks ki­lo­me­ter lan­ge fa­mi­li­e­ru­te i sel­skab med de to dren­ge Ni­ko­lai og Fe­lix. Fri fra sko­le »Ni­ko­lai har fri fra sko­le (kostsko­len Her­lufsholm, red.) for at gå med i MO­BIL­TE­LE­FO­NER Sams­ung be­der nu si­ne kun­der om at stop­pe med at bru­ge tek­no­lo­gi­gi­gan­tens nye smartp­ho­ne Ga­laxy No­te 7. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et dpa. Op­for­drin­gen kom­mer ef­ter end­nu fle­re rap­por­ter om fejl­be­ha­ef­te­de bat­te­ri­er, der bry­der i brand el­ler eks­plo­de­rer un­der op­lad­ning. dag,« for­kla­re­de Ale­xan­dra un­der et kort stop på ru­ten, ta­et ved Den Lil­le Havfrue på Lan­ge­linje, mens den hø­je prins lidt for­le­gent bekraeftede bag hen­de.

»Dren­ge­ne er go­de til at støt­te,« sag­de hun, da hun blev spurgt, om de to lan­ge te­e­na­ged­ren­ge sta­dig var til at lok­ke med på gå­tur. Bag hen­de nik­ke­de dren­ge­ne uma­er­ke­ligt, mens de skra­be­de lidt i jor­den med fød­der­ne.

Ru­ten be­gynd­te ved Ka­stel­let i Kø­ben­havn, blot et par hund­re­de me­ter fra Ale­xan­dras nye le­je­de luksus­lej­lig­hed på over 300 kvm, som hun flyt­te­de ind i i ju­ni. Sid­ste år gik hun li­ge­le­des Wal­kat­hon sam­men med søn­ner­ne, men da var det en nyskilt og no­get me­re sår­bar Ale­xan­dra,

Fre­dag med­del­te Sams­ung, at man til­ba­ge­kal­der al­le fejl­be­ha­ef­te­de te­le­fo­ner og er­stat­ter dem. Det ga­el­der bå­de de fejl­be­ha­ef­te­de te­le­fo­ner, der er nå­et ud til for­bru­ger­ne og dem, der står på bu­tiks­hyl­der­ne.

I en pres­se­med­del­el­se lør­dag skri­ver sel­ska­bet, at bru­ger­ne skal la­de va­e­re med at bru­ge te­le­fo­nen, ind­til de kan få den byt­tet til en te­le­fon med et sik­kert bat­te­ri. Kun­der kan ind­le­ve­re de­res te­le­fo­ner fra 19. sep­tem­ber, skri­ver Sams­ung.

I med­del­el­sen skri­ver Sams­ung, at der kun er fun­det et få­tal eks­plo­de­ren­de bat­te­ri­er. der gik gen­nem ga­der­ne i Kø­ben­havn med en søn un­der hver arm. Kort for­in­den hav­de hun med­delt, at hun og fo­to­gra­fen Mar­tin Jør­gen­sen skul­le skil­les ef­ter ot­te års ae­g­te­skab, for­di de ’ik­ke la­en­ge­re hav­de sam­me va­er­di­er’. Over­skud I går, et år se­ne­re, hav­de hun et helt an­det over­skud og hav­de tid til bå­de at gri­ne og pjat­te in­de bag et par sto­re Ar­ma­ni-sol­bril­ler.

»Det er rig­tig dej­ligt at støt­te op om så­dan no­get her, og det er dej­ligt at ha­ve fa­mi­li­en med,« sag­de hun om Ec­co Wal­kat­hon, der sam­ler ind til SOS Bør­ne­by­er­ne og Hjer­te­for­e­nin­gen.

En halv mil­li­on dan­ske­re har gen­nem

»Men for­di vo­res kun­ders sik­ker­hed er en ab­so­lut pri­o­ri­tet hos Sams­ung, har vi stop­pet alt salg af Ga­laxy No­te 7, » skri­ver sel­ska­bet. Dyrt for Sams­ung De se­ne­ste da­ge har fle­re fly­sel­ska­ber bedt de­res pas­sa­ge­rer om hver­ken at ta­en­de el­ler op­la­de de­res Ga­laxy No­te 7-te­le­fo­ner i fly­et.

Der er solgt om­kring 2,5 mil­li­o­ner Ga­laxy No­te 7 si­den lan­ce­rin­gen for godt to uger si­den.

Ana­ly­ti­ke­re vur­de­rer iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at til­ba­ge­kal­del­sen sam­let set kan kom­me til at åre­ne del­ta­get i Wal­kat­hon, hvor Ec­co do­ne­rer 7,50 kro­ner pr. til­ba­gelagt ki­lo­me­ter til de vel­gø­ren­de for­mål, og gre­vin­de Ale­xan­dra for­tal­te, at det ud­over vel­gø­ren­hed og­så er vig­tigt for fa­mi­li­en at få rørt sig.

»Det er vig­tigt for os at mo­tio­ne­re, så det gør vi re­gel­ma­es­sigt. Uden at det er ske­ma­lagt. Ni­ko­lai mo­tio­ne­rer på sko­len, og Fe­lix går til boks­ning,« for­tal­te Ale­xan­dra, der dog i år ik­ke hav­de hund­en Lily med på den seks ki­lo­me­ter lan­ge gå­tur i solskin­net.

»Den er der­hjem­me. Den er ik­ke sa­er­lig god til var­me,« sag­de hun og gri­ne­de igen. ko­ste Sams­ung op mod fem mil­li­ar­der dol­lar, el­ler godt 33 mil­li­ar­der kro­ner.

Sams­ungs Ga­laxy No­te 7 skul­le ha­ve va­e­ret sat til salg i dan­ske bu­tik­ker fre­dag, men sal­get er ble­vet ud­skudt grun­det de eks­plo­de­ren­de bat­te­ri­er.

I den for­bin­del­se op­ly­ste Sams­ungs lan­de­chef i Dan­mark, Claus Holm, at te­le­fon­sel­ska­bet skal hen­te nye bat­te­ri­er til Dan­mark fra Syd­korea. Han reg­ner med, at te­le­fo­nen er klar til salg med nye bat­te­ri­er i fra 1. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.