Dan­marks smuk­ke­ste

BT - - NYHEDER -

NY AS­FALT of­fi­ci­elt åb­net med ro­sen­de ord og et sik­kert sno­re­klip af kron­prins Fre­de­rik.

I sin fest­ta­le re­fe­re­re­de han til sin tid i Frø­mand­skor­p­set, hvor om­rå­det om­kring Sil­ke­borg blev brugt til vis­se øvel­ser. Som et helt men­ne­ske »Jeg har jo selv krav­let og be­va­e­get mig en hel del rundt her i je­res smuk­ke na­tur, bå­de til lands og til vands. Med åb­nin­gen af det sid­ste styk­ke af mo­tor­vej­en kan man si­ge, at jeg nu na­e­sten fø­ler mig som et helt men­ne­ske. For nu ha­en­ger det he­le sam­men,« sag­de kron­prins Fre­de­rik, in­den han til klapsal­ver fra de fle­re tu­sin­de sil­ke­bor­gen­se­re, som var mødt frem, er­kla­e­re­de stra­ek­nin­gen for åben.

Sil­ke­borg­mo­tor­vej­en er spek­taku­la­er i me­re end én for­stand. Ik­ke ale­ne er den ble­vet kaldt Dan­marks smuk­ke­ste mo­tor­vej. Den er og­så, må­lt me­ter for me­ter, Dan­marks dy­re­ste.

Og så er den – ik­ke mindst – en mo­tor­vej, som med sin linje­fø­ring går durk gen­nem den smuk­ke Sil­ke­borg bys øst­li­ge del og der­med ska­e­rer den gam­le køb­stad over i to.

Hvil­ket helt fra be­gyn­del­sen i den lan­ge og hår­de ’fød­sel’ fra den før­ste idé til det fa­er­di­ge re­sul­tat har op­ta­endt man­gen en sja­el i by­en og om­eg­nen i det åre­lan­ge for­løb, der har va­e­ret, si­den den før­ste rap­port om mu­li­ge mo­tor­ve­je i Midtjyl­land blev frem­lagt helt til­ba­ge i 1980er­ne.

I 2008 tog et fler­tal i Fol­ke­tin­get med da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen (V) i spid­sen den en­de­li­ge be­slut­ning om den linje­fø­ring, der nu er åb­net.

Det be­tød, at den linje, som der i Sil­ke­borg el­lers var størst op­bak­ning til - gen­nem den fre­de­de Gu­denå­dal nord om by­en - blev ka­stet på pa­pir­bå­let. In­gen råb­te buh Og den al­ter­na­ti­ve og så­kald­te kom­bi-linje, som er ble­vet re­sul­ta­tet, blev ved­ta­get un­der sto­re pro­te­ster, for­di den sa­ver by­en over i to de­le.

Men som ti­den er skre­det frem un­der det åre­lan­ge og enor­me an­la­egs­pro­jekt, er stem­nin­gen lidt ef­ter lidt og til stor gla­e­de for bå­de po­li­ti­ke­re og Vej­di­rek­to­ra­tet vendt til det me­re po­si­ti­ve. Så der hør­tes ik­ke et ene­ste buh-råb, men der­i­mod mas­si­ve klapsal­ver og gjal­den­de hur­ra’er, da det sta­er­kt om­dis­ku­te­re­de styk­ke as­falt blev ind­vi­et.

Hans Jør­gen­sen, 41 år og fra Vir­klund, var sam­men med sin ko­ne og fi­re børn blandt de man­ge tu­sin­de, som var til ’Dan­marks stør­ste vej­fest’:

»Det er fedt, at den en­de­lig åb­ner. Det har vi gla­e­det os til. Når mo­tor­vej­en nu bli­ver ta­get i brug, så tror jeg, det vil luk­ke de sid­ste dis­kus­sio­ner om, hvor­vidt vi skul­le ha­ve den el­ler ej. Nu er den her, og det sy­nes jeg er rig­tig fint,« si­ger Hans Jør­gen­sen.

Trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt (V) var og­så i sin ta­le in­de på de man­ge for­hin­drin­ger, der har va­e­ret på vej hen mod det fa­er­di­ge re­sul­tat:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.