Nej, fak­tatjek er et håb­løst pro­jekt

BT - - NYHEDER -

HANS HAUGE

ik­ke. Men det er og­så no­get nyt, at f.eks. Ka­ri­na Pe­der­sens bog er ble­vet døbt en erin­drings­ro­man. Ef­ter den blev det, er det kom­met frem, at man kan fak­tatjek­ke. He­le ten­den­sen med, at man kan fak­tatjek­ke, er jo en uen­de­lig pro­ces. For hvem skal fak­tatjek­ke dem, der fak­tatjek­ker? Når mo­de­ren til Ka­ri­na så ud­ta­ler sig, skal man så fak­tatjek­ke hen­de og­så og der­na­est fak­tatjek­ke jour­na­li­ster­ne, hun har talt med? Det er jo et håb­løst pro­jekt

og en uen­de­lig pro­ces.

DET ME­NER JEG

for dan­ske for­fat­te­re, at de del­ta­ger og bru­ges i den po­li­ti­ske de­bat. Man er ba­re vant til, at de fle­ste for­fat­te­re til­hø­rer En­heds­li­sten el­ler Alternativet. Man la­eg­ger slet ik­ke ma­er­ke til, at de del­ta­ger i den po­li­ti­ske de­bat, men det gør de da li­ge så me­get, som Ka­ri­na Pe­der­sen ek­sem­pel­vis gør. Men det spe­ci­el­le ved Ka­ri­na er må­den, hun del­ta­ger i de­bat­ten på.

DET ER TY­PISK

ik­ke for­holdt sig til det, der fak­tisk står i bo­gen, men be­rørt det, Ka­ri­na Pe­der­sen si­ger i me­di­er­ne, og det er to for­skel­li­ge ting. He­le de­bat­ten om sko­le­klas­sen er slet ik­ke om­talt i bo­gen. Ka­ri­na bli­ver i ste­det an­gre­bet for det, hun si­ger, som der­ef­ter over­fø­res til bo­gen. Vi an­dre kan al­le si­ge no­get slud­der en gang imel­lem. Man er gå­et uen­de­lig me­get op i, hvil­ken slags bog det er, i ste­det for at gå op i bo­gen selv. Jeg be­trag­ter i ste­det bo­gen som en ro­man, og man kan da ik­ke si­ge, at ro­ma­ner er løgn.

ME­DI­ER­NE HAR HEL­LER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.