Dan­mark er fyldt op

BT - - NYHEDER -

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg gør op med en man­ge­årig tra­di­tion for at Dan­mark ta­ger imod 500 kvo­te­flygt­nin­ge år­ligt, uan­set hvor­dan de po­li­ti­ske vin­de har bla­est i for­hold til det sam­le­de an­tal asylan­sø­ge­re. Dan­mark er fyldt op, er den kor­te og kon­tan­te be­grun­del­se, som mi­ni­ste­ren ik­ke er bleg for at gen­ta­ge.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Re­ge­rin­gen har ta­enkt sig at gø­re, som det pas­ser den, for­di det er nem­me­re at be­de om til­gi­vel­se end om til­la­del­se

SI­DEN 1989 HAR Dan­mark ta­get imod 500 kvo­te­flygt­nin­ge om året. Langt de fle­ste kom­mer fra ud­valg­te geo­gra­fi­ske om­rå­der og ud­va­el­ges bl.a. med bag­grund i, hvor in­te­grer­ba­re de er. An­dre kom­mer som ha­stesa­ger og nog­le kom­mer, for­di de har ’sa­er­ligt be­hand­lings­kra­e­ven­de syg­dom­me’. Der er alt­så bå­de ta­le om ’al­min­de­li­ge’ flygt­nin­ge fra FN-lej­re og sva­ge flygt­nin­ge. Det er he­le grup­pen, der nu luk­kes for. NÅR MAN HAR fulgt den dan­ske de­bat om an­tal­let af asylan­sø­ge­re, vil man vi­de, at det of­te er ble­vet frem­ført, at de flygt­nin­ge, der kom til Dan­mark var ’de sta­er­ke­ste’, som hav­de råd til en men­ne­skes­mug­ler og var ra­ske nok til tu­ren, mens de PIA KJA­ERS­GAARD mest ud­sat­te måt­te bli­ve til­ba­ge i flygt­nin­ge­lej­re i na­er­om­rå­det. Til det er der ble­vet sva­ret: ’Ja­men, vi ta­ger jo fort­sat kvo­te­flygt­nin­ge’. Men nu aen­dres den linje alt­så mar­kant. Nu er der ba­re fyldt op. DER HAR OG­SÅ va­e­ret talt me­get om in­ter­na­tio­na­le løs­nin­ger, men nu mel­der re­ge­rin­gen sig alt­så i re­a­li­te­ten ud af en af de få ord­nin­ger, der har va­e­ret re­la­tivt vel­fun­ge­ren­de. Det er en kon­tro­ver­si­el be­slut­ning. Og må­ske det før­ste tegn på, hvor­dan re­ge­rin­gen har ta­enkt sig af ’ud­for­dre kon­ven­tio­ner­ne’. Det ty­der på, at re­ge­rin­gen har ta­enkt sig at gø­re, som det pas­ser den, for­di det er nem­me­re at be­de om til­gi­vel­se end om til­la­del­se. ASYLTALLET HAR VA­E­RET fal­den­de i det se­ne­ste år, og re­ge­rin­gen har ned­ju­ste­ret for­vent­nin­ger til, hvor man­ge der kom­mer i år fra 25.000 per­so­ner til 10.000 per­so­ner. Det fri­gi­ver i øv­rigt 3 mia. kr. Der­for kan ti­m­in­gen af be­slut­nin­gen se lidt spøjs ud. Men det er som be­kendt af­gø­ren­de, at Støj­berg m.fl. kan til­freds­stil­le DFs øn­sker i ef­ter­å­ret, hvis re­ge­rin­gen skal Søs Ma­rie Serup,

For­mand for Fol­ke­tin­get (DF) og har ca. 136.400 føl­ge­re på Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.