Var­me­re­kord

BT - - NYHEDER -

HE­DEBØL­GE med sol og tørt vejr al­le­re­de fra i dag og til og med tors­dag. Tem­pe­ra­tu­rer­ne bli­ver som­mer­li­ge med 25 gra­der, i hvert fald man­dag til ons­dag,« for­kla­rer vagt­chef hos DMI Thy­ge Ras­mus­sen

Isa­er tirs­dag er det en god idé at hu­ske et godt lag solcre­me, for her bli­ver det fle­re ste­der i lan­det sa­er­ligt varmt. Me­get varm tirs­dag »Tirs­dag bli­ver nok den var­me­ste dag med 27 til 28 gra­der lo­kalt,« for­kla­rer Thy­ge Ras­mus­sen.

De me­get var­me sep­tem­ber­da­ge hø­rer til sja­el­den­he­den, og fak­tisk skal vi na­e­sten 20 år til­ba­ge, før vi sidst har haft så hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Det har ik­ke va­e­ret så varmt i sep­tem­ber si­den 1999

»Det har ik­ke va­e­ret så varmt i sep­tem­ber si­den 1999. Det er ik­ke re­kord, det har va­e­ret over 30 gra­der, men det er sta­dig me­get pa­ent,« si­ger Thy­ge Ras­mus­sen

Desva­er­re ser det ik­ke ud til, at den kom­men­de we­e­kend by­der på strand­vejr. Tem­pe­ra­tu­rer­ne dyk­ker ,og vej­ret bli­ver me­re usta­digt – og ta­et­te­re på klas­sisk ef­ter­år­s­vejr.

»Der na­er­mer sig fron­ter med regn fra syd­vest, når vi når frem til sidst på fre­da­gen, og så kom­mer der regn og by­ger ind om lør­da­gen. Det er lidt usik­kert, hvor me­get der kom­mer, men prog­no­sen si­ger, det bli­ver en regn­fuld søn­dag,« forta­el­ler Thy­ge Ras­mus­sen.

Han kan dog be­ro­li­ge med nyhe­den om, at når we­e­ken­den er slut, ven­der et ha­e­der­ligt vejr til­ba­ge – om end vi ik­ke skal for­ven­te 25 gra­der igen li­ge fo­re­lø­big.

»Det kun­ne godt se ud som om, at vi i na­e­ste uge igen får et no­get la­ve­re tem­pe­ra­tur­ni­veau, det bli­ver ik­ke som­mer med 25 gra­der, men det kan godt bli­ve 20 gra­der,« si­ger Thy­ge Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.