15.000 er ved at bli­ve ra­di­ka­li­se­re­de

BT - - NYHEDER -

ISLAMISME Frank­rigs pre­mi­er­mi­ni­ster Ma­nu­el Valls ad­va­rer om, at fransk­ma­en­de­ne vil bli­ve ud­sat for fle­re blo­di­ge mas­sa­krer fra mi­li­tan­te is­la­mi­ster. Iføl­ge Valls har po­li­ti­et og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten i Frank­rig øj­ne­ne på 15.000 per­so­ner, som er ved at bli­ve ra­di­ka­li­se­re­de. »Der kom­mer nye an­greb, som vil kra­e­ve uskyl­di­ge of­re. Det er min pligt at si­ge sand­he­den til den fran­ske be­folk­ning,« si­ger Valls. »I den­ne uge er mindst to an­greb ble­vet for­hin­dret,« si­ger Ma­nu­el Valls, som søn­dag gav in­ter­view til ra­dio­sta­tio­nen Eu­ro­pe 1 og tv-sta­tio­nen Ite­le. »Om­kring 15.000 er på po­li­tiets og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens ra­dar, for­di de er in­de i en ra­di­ka­li­se­rings-pro­ces,« si­ger Valls. Alarm­be­red­ska­bet er ble­vet øget i Pa­ris, ef­ter at fransk po­li­ti i sid­ste uge op­trev­le­de en ter­r­o­rist­cel­le, som hav­de pla­ner om at gen­nem­fø­re et an­greb på en ba­ne­gård i Pa­ris ef­ter an­vis­ning fra Is­la­misk Stat.

En 29-årig kvin­de, som er mor til tre, blev lør­dag sig­tet for at va­e­re ind­blan­det i plan­la­eg­nin­gen af et af­va­er­get ter­r­or­an­greb i den fran­ske ho­ved­stad Pa­ris. Vil­le rej­se til Sy­ri­en Kvin­dens fin­ger­af­tryk blev iføl­ge ef­ter­for­sker­ne fun­det i en bil med gas­fla­sker, der sid­ste we­e­kend blev op­da­get na­er ka­ted­ra­len No­tre Da­me.

Den mista­enk­te er va­re­ta­egts­fa­engs­let. Hun var i for­vej­en i ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens sø­ge­lys, da hun til­sy­ne­la­den­de plan­lag­de at rej­se til Sy­ri­en.

Tirs­dag blev hun an­holdt i Syd­frank­rig sam­men med sin ka­e­re­ste.

Tre an­dre kvin­der er og­så an­holdt i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.