Hol­lywood-stjer­ne: In­gen hast med at smi­de ba­byva­eg­ten

BT - - NYHEDER -

KROPSIDEAL Der er nok at se til som ny­bagt mor, hvor bå­de søvn­lø­se na­et­ter, bleskift, og mas­ser af ka­er­li­ge stun­der bli­ver en fast del af hver­da­gen. Fle­re ny­bag­te mødre går og­så straks til kamp mod de ek­stra ki­lo, der sat­te sig på si­de­be­ne­ne i lø­bet af gravi­di­te­ten, men det har sku­e­spil­ler An­ne Hat­haway ik­ke ta­enkt sig at gø­re li­ge med det sam­me. Iføl­ge ma­ga­si­net Pe­op­le forta­el­ler den Oscar-vin­den­de sku­e­spil­ler, at hun ik­ke vil for­sø­ge at gen­ska­be det, der var en­gang. »Nog­le ting er, li­ge­som de var, og an­dre ting er en lil­le smu­le an­der­le­des. Jeg er ba­re så stolt af, hvad aen­drin­ger­ne sig­na­le­rer. Så det ha­ster ik­ke med at gø­re no­get. Jeg er så glad for at va­e­re her,« si­ger hun i in­ter­viewet med Pe­op­le.

An­ne Hat­haway er be­gyndt at tra­e­ne igen ef­ter føds­len, men tra­e­nings­ru­ti­nen fø­les helt an­der­le­des, end den gjor­de før gravi­di­te­ten.

»Min tra­e­ning er me­get an­der­le­des, for­di jeg har født. Jeg fø­ler, at det ik­ke er no­get sa­er­ligt at la­ve ’bur­pe­es’ (en form for eng­le­hop, red.), ef­ter at jeg har født en ba­by,« forta­el­ler hun til ma­ga­si­net.

Sku­e­spil­ler, der for al­vor slog igen­nem i fil­men ’Prin­ses­se el­ler ej’, blev mor til sit og ge­ma­len Adam Shul­mans før­ste barn, søn­nen Jo­nat­han, i marts i år.

Par­ret er me­get pri­va­te, og de har end­nu ik­ke delt no­gen bil­le­der af den lil­le purk. Den 33-åri­ge sku­e­spil­ler bekraeftede hel­ler al­drig gravi­di­te­ten i pres­sen.

I ste­det lag­de hun selv et bil­le­de på In­s­ta­gram af den ty­de­li­ge ba­by­bu­le for at kom­me pa­pa­ra­zzi­fo­to­gra­fer­ne i for­kø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.