G MADRID

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er gan­ske for­ry­gen­de. Cort vi­ser sig som hur­tig, når ver­dens bed­ste sprin­te­re ik­ke er der. Det be­ty­der enormt me­get for hans kar­ri­e­re. I dag vi­ser de ham til­lid, og så le­ve­rer han. Det be­ty­der rig­tig me­get for hans plads i hie­rar­ki­et på hol­det. Han er jo og­så god opad. Han kan over­le­ve en mas­se bjer­ge, som top­sprin­ter­ne ik­ke kan, så han kom­mer til at kø­re man­ge sej­re hjem, hvis han hol­der sti­len Jes­per Wor­re, løbs­di­rek­tør for Post Nord Dan­mark Rundt Det er ka­em­pe­stort og no­get af et gen­nem­brud for Magnus. Han har en fan­ta­stisk ev­ne til at pla­ce­re sig rig­tigt. Han har over­blik­ket og kølig­he­den, og så er han ly­nen­de hur­tig. På den sid­ste eta­pe ser han de rig­ti­ge hul­ler, op­sø­ger dem og har hur­tig­he­den til at gå igen­nem, og det er så­dan no­get, der er så ski­desva­ert som sprin­ter Mat­ti Bres­chel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.