Tour-eta­pe­vin­der hyl­der Cort-sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN NY MAT­TI – BA­RE BED­RE Jakob Pi­il hav­de en flot kar­ri­e­re, der kul­mi­ne­re­de med sej­ren i klassikeren Pa­ris-Tours og en eta­pe­sejr i Tour de Fran­ce i 2003. Men den nu 43-åri­ge eks­ryt­ter ser et stør­re po­ten­ti­a­le i Magnus Cort, som i af­tes vi­ste bå­de skarp va­ed­del­øbs­na­e­se og fan­ta­stisk spe­ed, da han ef­ter en per­fekt ek­se­kve­ret spurt snup­pe­de den af­slut­ten­de eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña. »Det er fuld­sta­en­digt sinds­sygt. Jeg er me­get im­po­ne­ret. Og al­li­ge­vel var han en, som man kun­ne for­ven­te det af. Cort er al­tid skarp, han er al­tid op­lagt. Han vandt 13 løb i den sa­e­son, in­den han skif­te­de til Ori­ca-Bi­keEx­chan­ge. Han er en vin­der, det var ba­re et spørgs­mål om, hvor­når det kom, hvor­når han vaen­ne­de sig til det nye ni­veau. Det er fedt, at han al­le­re­de har nå­et her­til i en ung al­der, og at han sta­dig vil ud­vik­le sig,« si­ger Jakob Pi­il.

Selv­om Magnus Cort var bedst blandt sprin­ter­ne på den af­slut­ten­de eta­pe i den span­ske rund­t­ur, reg­ner Jakob Pi­il ik­ke med, at den un­ge dan­sker frem­over skal blan­de sig med spor­tens san­de sprint­ka­no­ner. In­gen stor­sprin­ter »Han er jo ik­ke en de­ci­de­ret sprin­ter. Han mang­ler li­ge det sid­ste for at kun­ne slå de helt sto­re, så vi skal ik­ke for­ven­te at se ham som stor­sprin­ter. Men Magnus Cort kan bli­ve en ny Val­ver­de. Han er en rig­tig vin­der­ty­pe, og så kan han kø­re sinds­sygt hur­tigt opad på kor­te stig­nin­ger. Det er en ga­ve, som han skal ud­nyt­te fuldt ud. Han bli­ver end­nu bed­re med åre­ne, og han bli­ver spa­en­den­de at føl­ge i klas­si­ker­ne,« for­ud­ser Pi­il.

Der er man­ge dan­ske ryt­te­re, som hol­der et højt ni­veau, og der er fle­re ta­len­ter, som er ved at slå igen­nem. Al­li­ge­vel har der va­e­ret langt mel­lem sej­re­ne i de sto­re løb, ind­til Cort snup­pe­de to eta­pe­sej­re i Vu­el­ta­en.

»Der er en god bred­de i top­pen af dansk cy­kel­sport, men der har må­ske mang­let en, der og­så kan vin­de lø­be­ne. Der er ik­ke man­ge, der kan sa­et­te sig igen­nem på den må­de, som Cort nu har gjort. Vi har få­et en ny Mat­ti Bres­chel – må­ske ba­re med et end­nu stør­re for­mat,« spår Jakob Pi­il. Moralsk boost Selv­om Magnus Cort uden tvivl vil få en ho­ved­rol­le på det dan­ske VM-hold i na­e­ste må­ned ved lan­de­vejslø­bet i Qa­tar, skal Dan­mark ik­ke for­ven­te at få en ny ver­dens­me­ster.

»Ved VM kom­mer de sto­re sprin­te­re, ryt­te­re som Greipel, Kit­tel og Ca­ven­dish, som har for­be­redt sig på net­op det løb, og i det sel­skab bli­ver det sva­ert. Men man ved al­drig, hvad der kan ske, hvis der bli­ver si­de­vind, og Cort har få­et det stør­ste moral­ske boost, man kan få med ud af Vu­el­ta­en.« Vi har få­et en ny Mat­ti Bres­chel – må­ske ba­re med et end­nu stør­re for­mat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.