’Vi hak­ker i det’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For Søn­derjyske var det den sam­me sør­ge­li­ge sang, der spil­le­de. Mo­to­ren, der spandt som en mis, da året fort­sat var ungt, ho­ster og sp­rut­ter nu ef­ter en eu­ro­pa­ei­sk over­be­last­ning, og det selv om de sen­sa­tio­nel­le sølvvin­de­re to gan­ge var for­an på hjem­me­ba­nen.

Målsco­rer Jo­han Absa­lon­sen lag­de ik­ke fin­gre imel­lem, da han ef­ter kam­pen hos Eu­ro­p­sport 2 skul­le sa­et­te ord på den fø­lel­se, de el­lers så mun­tre søn­derjy­der går rundt med for ti­den:

»Det er pis­seir­ri­te­ren­de! Vi fø­ler, at vi hak­ker i det i Su­per­liga­en og li­ge skal fin­de gea­ret. Det har vi ik­ke fun­det end­nu. Det er pis­sea­er­ger­ligt, men der er ik­ke an­det at gø­re end at klem­me bal­ler­ne sam­men og ka­em­pe vi­de­re.«

Hver­ken Absa­lon­sen el­ler tra­e­ner Jakob Mi­chel­sen har sva­ert ved at sa­et­te fin­gre på, hvad der skal for­bed­res. Det er bå­de of­fen­si­ven, de­fen­si­ven, indstil­lin­gen og stan­dard­s­i­tu­a­tio­ner­ne. Vi fø­ler, at vi hak­ker i det i Su­per­liga­en og li­ge skal fin­de gea­ret. Det har vi ik­ke fun­det end­nu. Det er pis­sea­er­ger­ligt, men der er ik­ke an­det at gø­re end at klem­me bal­ler­ne sam­men og ka­em­pe vi­de­re Men hvor­for det ik­ke fun­ge­rer som i sid­ste sa­e­son, kan in­gen af dem til gen­ga­eld for­kla­re:

»Al­le for­ud­sa­et­nin­ger var til ste­de for at le­ve­re en god pra­e­sta­tion i dag (i går, red.). Vi var fri­ske bå­de fy­sisk og psy­kisk, vi hav­de ik­ke syv mand ude med ma­veon­de. Vi hav­de tra­e­net godt. Så det gør kun skuf­fel­sen end­nu stør­re,« kon­sta­te­re­de Mi­chel­sen. Fin mod­stand Det skal til­fø­jes, at Søn­derjyske i går stod over for gan­ske fin mod­stand. Selv­om Sil­ke­borg ad to om­gan­ge måt­te ka­em­pe sig til­ba­ge, var beg­ge lej­re eni­ge om, at skul­le bund­kam­pen ha­ve haft en vin­der, skul­le det ha­ve va­e­ret op­ryk­ker­ne.

Ud over de to mål, de fik sco­ret, tal­te sta­ti­stik­ken seks stør­re chan­cer og et drøn af et langskud på over­lig­ge­ren fra Mik­kel Ven­del­boe. Der­for hav­de tra­e­ner Pe­ter Sø­ren­sen og­så sva­ert ved at fin­de ud af, om han ef­ter­føl­gen­de skul­le gri­ne el­ler gra­e­de:

»Jeg gla­e­der mig over den pra­e­sta­tion, vi le­ve­rer. Vi spil­ler en god kamp. Vi er klart det bed­ste hold, har klart de fle­ste chan­cer. Det kan der ik­ke her­ske tvivl om. Men når man er ne­de to gan­ge, skal der al­li­ge­vel no­get til at få po­int. Det var mand­folk, der rej­ste sig et par gan­ge i dag (i går, red,), men det hav­de va­e­ret en for­del at sco­re på nog­le af de me­get sto­re chan­cer, vi bra­en­der,« sag­de han til Eu­rosport 2. Vo­res bed­ste kamp Pe­ter Sø­ren­sen af­vi­ste, at pra­e­sta­tio­nen mar­ke­re­de et ven­de­punkt for Sil­ke­borg, der li­ge­som Søn­derjyske ik­ke har vun­det en ene­ste sejr i Su­per­liga­en i år:

»Det her er vo­res bed­ste kamp hidtil, men al­le kam­pe er for­skel­li­ge, så vi skal ik­ke tro, at den hel­li­ge gral er vel­for­va­ret med det, vi le­ve­rer i dag. Vi skal byg­ge på,« sag­de han til Eu­rosport 2.

Re­sul­ta­tet aen­drer da hel­ler in­tet i ta­bel­len. Her ind­ta­ger Sil­ke­borg og de­res søn­derjyske ska­eb­ne­fa­el­ler fort­sat de to ne­der­ste plad­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.