Brønd­bys AaBe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­by-hold, der hav­de selv­til­lid, da de kom ud på ba­nen,« si­ger han.

Brønd­bys ty­ske tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger er ik­ke en mand, der går ret me­get op i for­ti­dens fal­le­re­de be­drif­ter, men han hav­de al­li­ge­vel hørt hvi­sken om Brønd­bys dår­li­ge re­kord i Aal­borg.

»Jeg tror, jeg hør­te om det før­ste gang, da vi tog gå­tu­ren (in­den kam­pen, red.). Vi gav ik­ke spil­ler­ne no­gen som helst sig­na­ler om, at det kun­ne bli­ve et pro­blem på grund af hi­sto­rik­ken. Vi gav dem den selv­til­lid, de hav­de brug for. Og vi gav dem de op­ga­ver, de skul­le lø­se for hol­det, og det er det, de var fo­ku­se­ret på,« si­ger han. Hvis vi ta­ber Ef­ter ot­te kam­pe lig­ger Brønd­by sta­dig num­mer et for­an ri­va­ler­ne fra FC Kø­ben­havn, der har en dår­li­ge­re målsco­re. Men hvor langt kan Brønd­by-bob­len sva­e­ve, in­den den på et tids­punkt bri­ster? For mod­gan­gen kan ven­te li­ge om hjør­net. Det bli­ver ik­ke et pro­blem, me­ner Chri­sti­an Nør­gaard. Han na­ev­ner op­le­vel­ser­ne mod Hertha Ber­lin og Pa­nat­hin­ai­kos i Eu­ro­pa Le­ague som ek­semp­ler på, at Brønd­by kan slå til­ba­ge ef­ter ne­der­lag.

»Vi har pe­ri­o­de­vis haft den mod­gang, som du snak­ker om. Og jeg sy­nes, vi er kom­met sta­er­kt til­ba­ge. Det er jeg hel­ler ik­ke i tvivl om, at vi gør, hvis... Og nu si­ger jeg, hvis vi ta­ber. Det er ik­ke sik­kert, vi gør det,« smi­ler Nør­gaard.

Ale­xan­der Zor­ni­ger har ind­til vi­de­re va­e­ret til­freds med si­ne spil­le­res re­ak­tion, men han in­drøm­mer, at de sta­dig mang­ler at over­kom­me mod­gang. På vis­se om­rå­der i hvert fald.

»Vi kom­mer helt sik­kert til at ta­be en kamp i den­ne sa­e­son. Jeg hav­de en sa­e­son med RB Leipzig, hvor vi ik­ke tab­te en kamp, men vi kom­mer til at ta­be, og så må vi se. Vi mang­ler sta­dig at over­kom­me for­hin­drin­gen i at vin­de en kamp, ef­ter vi er kom­met bag­ud. Vi har vun­det al­le vo­res kam­pe fra fø­rer­po­si­tion, men vi må se, hvad der sker. Li­ge nu har spil­ler­ne løst al­le de op­ga­ver, de har få­et,« po­in­te­r­er han.

Nør­gaard er ik­ke i tvivl om, at den ty­ske tra­e­ner nok skal ban­ke re­a­li­te­ten ind i Brønd­by-spil­ler­ne, hvis de bli­ver for selv­til­fred­se.

»Jeg sy­nes, man godt kan dra­ge den kon­klu­sion ef­ter ot­te kam­pe, at vi er et hold, man godt kan reg­ne med. Vi har få­et en sta­bi­li­tet ind, som klub­ben ik­ke har haft i man­ge år. Men vi skal byg­ge vi­de­re på det. Vi må ik­ke la­e­ne os til­ba­ge og va­e­re til­fred­se. Vi skal he­le ti­den stra­e­be ef­ter me­re, og det har vi en tra­e­ner, der er rig­tig dyg­tig til,« slut­ter han. MAN­DAG 12. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.