Polsk po­wer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MÅLTYV Ef­ter me­re end et halvt år i klub­ben er han ved at bli­ve en kult-fi­gur blandt Brønd­bys fans. For i øje­blik­ket scorer han mål og man­ge af dem. I går mod AaB ban­ke­de han sin fem­te tra­ef­fer ind i den­ne Su­per­liga-sa­e­son og den ni­en­de kas­se i sa­e­so­nen i alt. Det er ved hårdt ar­bej­de, et stort lø­be­pensum og en agres­siv stil, at Ka­mil Wilczek scorer si­ne mål. Det er ik­ke al­tid li­ge kønt, men i går score­de han til gen­ga­eld et flot ét af slagsen med det køli­ge høj­re ben.

»Jeg er me­get glad for, at vi har Ka­mil i så god form. Hvis man gør det godt, er det godt for hol­det og for spil­let ge­ne­relt. Nu er han vendt til­ba­ge til lands­hol­det, og det er godt for os. Han vandt 90 pro­cent af si­ne ho­ved­støds­du­el­ler mod AaB, og i den­ne kamp var Ka­mil ’the go-to-guy’. I de se­ne­ste uger har det me­get va­e­ret Te­emu Puk­ki. Og for­hå­bent­lig er det i de na­e­ste uger Marcos Ure­na og Jan Kli­ment,« ly­der det fra tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger.

Den go­de form for Brønd­by har den pol­ske land­stra­e­ner Adam Nawal­ka no­te­ret sig, og Wilczek var med på ba­en­ken for Po­len i 2-2-op­gø­ret mod Ka­sak­h­stan i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. I ud­kan­ten af Lewan­dowski Her ka­em­per Wilczek om spil­le­tid med sto­re nav­ne som Ro­bert Lewan­dowski og Arek Mi­lik. I ok­to­ber ven­ter en af­gø­ren­de kamp mod net­op Dan­mark, hvil­ket har få­et tan­ker­ne i gang hos Brønd­by­an­gri­be­ren.

»Det er en be­løn­ning for mig, at mit hår­de ar­bej­de er ble­vet no­te­ret. Men så la­en­ge, jeg ik­ke har få­et de­but, må jeg ar­bej­de hårdt. Det er min helt sto­re drøm at få det op­fyldt. Det he­le er op til mig, mit ho­ved og mi­ne ben. Og det vil­le va­e­re fan­ta­stisk at få de­but mod Dan­mark, men nu må vi se,« si­ger Wilczek, der er glad for den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion i Brønd­by ef­ter en hård start i klub­ben, hvor tra­e­ne­ren, der hen­te­de ham til Ves­teg­nen, Tho­mas Frank, sag­de op ef­ter ’Oscar’sa­gen.

»Det går i den helt rig­ti­ge ret­ning, og det gla­e­der jeg mig me­get over. Alt, hvad der ske­te i be­gyn­del­sen i klub­ben, er jeg af­kla­ret med. Det ta­en­ker jeg ik­ke på. Zor­ni­ger spil­ler med en stil, jeg kan li­de. Vi spil­ler højt på ba­nen og er me­get ag­gres­si­ve. Han har for­talt mig, hvor­dan han ger­ne vil ha­ve, jeg spil­ler. Og jeg lyt­ter ef­ter,« ly­der for­kla­rin­gen på po­lak­kens suc­ces. Det vil­le va­e­re fan­ta­stisk at få de­but mod Dan­mark, men nu må vi se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.