Hit­ter i Eu­ro­pa – vra­get af lands­hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UDE I KULDEN

»Hen­rik Clau­sen vil ha­ve, at spil­ler­ne skal ta­le dansk. Jeg prø­ver at la­e­re det, men det er ik­ke så nemt. Jeg kan ta­le en smu­le, men ik­ke så me­get,« si­ger Las­se Jür­gen­sen på fly­den­de en­gelsk. Spro­get er ik­ke det vig­tig­ste Født og op­vok­set i Tys­kland er dansk­kund­ska­ber­ne trods en dansk far ik­ke pran­gen­de, selv­om han for­står det me­ste. Til gen­ga­eld har han sva­ert ved at for­stå, at sprog­bar­ri­e­ren er så stor en hin­dring, men un­der­stre­ger selv, at det na­ep­pe er he­le for­kla­rin­gen. Jeg bli­ver bed­re og sy­nes, at jeg har kva­li­te­ter­ne til at spil­le på lands­hol­det. Det er lidt fru­stre­ren­de for mig ik­ke at va­e­re en del af det det vig­tig­ste,« si­ger Las­se Jür­gen­sen, som fø­ler sig over­be­vist om, at han har ni­veau til U19-lands­hol­det.

»Det se­ne­ste år har jeg spil­let en mas­se kam­pe med spil­le­re, der er ae­l­dre end mig. Jeg bli­ver bed­re og sy­nes, at jeg har kva­li­te­ter­ne til at spil­le på lands­hol­det. Det er lidt fru­stre­ren­de for mig ik­ke at va­e­re en del af det.«

Tid­li­ge­re på må­ne­den un­dre­de At­le­ti­co Madrid-spil­le­ren Gon­za­lo Jør­gen­sens dan­ske far, Tho­mas Jør­gen­sen, sig og­så over, at hans søn ik­ke var ud­ta­get til lands­hol­det.

»Jeg kan ik­ke rig­tig for­stå, hvad der sker. Jeg har sendt vi­deo­er med kam­pe til Hen­rik Clau­sen, men han sy­nes åben­bart ik­ke, det er ham (Gon­za­lo, red.), han vil ha­ve,« lød det fra Tho­mas Jør­gen­sen.

»Sid­ste sa­e­son spil­le­de han al­le kam­pe i liga­en på na­er 20 mi­nut­ter, men de har slet ik­ke va­e­ret ne­de at se ham. Det er, som om de er li­geg­lad med ham,« lød det vi­de­re.

Det syns­punkt ram­mer di­rek­te ind i den fø­lel­se, Las­se Jür­gen­sen sid­der til­ba­ge med.

»Jeg sy­nes, det er me­get trist, at han ik­ke er in­ter­es­se­ret i at over­va­e­re en af mi­ne kam­pe. Han har ik­ke rin­get til mig i et år og spurgt mig, hvor­dan det går.« Skil­le­vej­en na­er­mer sig For Gon­za­lo Jør­gen­sen og Las­se Jür­gen­sen be­ty­der rød­der­ne i hen­holds­vis Spa­ni­en og Tys­kland, at drøm­men om lands­holds­fod­bold kan gå ud af to tan­gen­ter, og sidst­na­evn­te har al­le­re­de ma­er­ket en fø­ler fra det ty­ske fod­bold­for­bund.

»Vi hav­de en kamp i Frank­furt, hvor jeg score­de et godt fris­parks­mål. Ef­ter­føl­gen­de tal­te en mand fra det ty­ske fod­bold­for­bund med min tra­e­ner, hvor han sag­de, at jeg er en mu­lig­hed for det ty­ske lands­hold, for­di jeg er en ven­stre­fo­det cen­ter­for­svars­spil­ler,« forta­el­ler Las­se Jür­gen­sen.

I Tys­kland prak­ti­se­rer man dog en po­li­tik, hvor man på ung­doms­ni­veau ik­ke vil ’stja­e­le’ spil­le­re, der har spil­let på an­dre U-lands­hold. Det kan dog aen­dre sig på A-lands­holds­ni­veau.

Ind­til vi­de­re er må­let sta­dig Hen­rik Clau­sens U19-lands­hold, selv­om den vej li­ge nu kan fø­les blind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.