Vi skal ik­ke mi­ste fle­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VI HAV­DE DIS­KUS­SIO­NEN, in­den Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg og Jan­nik Vester­gaard fik de­res før­ste land­skam­pe, og vi hav­de den igen, da Em­re Mor plud­se­lig var til EM for Tyr­ki­et. Nu kan vi ta­ge den igen, og jeg sy­nes, den er vig­tig. Gør DBU nok for at sik­re sig, at al­le de bed­ste spil­le­re fø­ler sig så for­bun­det til det dan­ske lands­hold, at det er det, de helt na­tur­ligt va­el­ger, den dag de bli­ver go­de nok? Jeg fø­ler mig ik­ke over­be­vist.

I sid­ste uge for­tal­te dansk-span­ske Gon­za­lo Jør­gen­sen, at han føl­te sig over­set af DBU, og i dag står dansk-ty­ske Las­se Jür­gen­sen frem med en ens­ly­den­de kri­tik. Fast mand og an­fø­rer for Augs­burgs U19hold, men ik­ke i DBU-sig­tet si­den ok­to­ber 2015. Blandt an­det for­di han ik­ke ta­ler dansk. Jeg er helt ue­nig og sy­nes, det er en un­der­lig be­rø­rings­angst. DBU skal gø­re alt for, at de bed­ste dan­ske fod­bold­spil­le­re spil­ler for Dan­mark. Det er et fod­bold­for­bund! JEG ER IK­KE ude i den ri­tu­el­le slagt­ning af DBU. Land­stra­e­ner Hen­rik Clau­sen har si­ne grun­de til ik­ke at ud­ta­ge net­op de to spil­le­re, og har han vur­de­ret, at de to spil­le­re sim­pelt­hen var rin­ge­re end de­res kon­kur­ren­ter, har han gjort ret i ik­ke at ud­ta­ge dem.

Men det er be­kym­ren­de, at de beg­ge fø­ler sig over­set af DBU, og at det - i hvert fald for Jür­gen­sen blandt an­det skyl­des hans sprog­li­ge mang­ler. I et mul­ti­kul­tu­relt sam­fund og i en fod­bold­ver­den, hvor for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter og sprog fun­ge­rer si­de om si­de i de fle­ste pro­fes­sio­nel­le om­kla­ed­nings­rum, bur­de det ik­ke va­e­re et pa­ra­me­ter.

Da Em­re Mor fra­valg­te Dan­mark til for­del for Tyr­ki­et, gav DBU ud­tryk for, at man ik­ke øn­ske­de at for­sø­ge at på­vir­ke fod­bold­spil­le­re til at va­el­ge det dan­ske lands­hold frem for an­dre. Ha­eng mig ik­ke op på den pra­e­ci­se for­mu­le­ring, men for­kla­rin­gen hand­le­de om, at det var et me­get per­son­ligt valg. JEG ER HELT ue­nig og sy­nes, det er en un­der­lig be­rø­rings­angst. DBU skal gø­re alt for, at de bed­ste dan­ske fod­bold­spil­le­re spil­ler for Dan­mark. Det er et fod­bold­for­bund!

Det kan godt va­e­re, Gon­za­lo Jør­gen­sen og Las­se Jür­gen­sen ik­ke har de sto­re chan­cer for at spil­le sig på hver­ken det span­ske el­ler det ty­ske lands­hold. Jeg min­der ba­re om, at der hel­ler ik­ke var man­ge, der for al­vor tro­e­de, at Em­re Mor skul­le med Tyr­ki­et til EM. BTs SPORTSCHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.